مقاله بررسی تاثیر نقش خانواده در حفظ هویت ملی و دینی جوانان (مطالعه موردی منطقه ۱ و ۵ شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۴۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نقش خانواده در حفظ هویت ملی و دینی جوانان (مطالعه موردی منطقه ۱ و ۵ شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانان
مقاله خانواده
مقاله هویت دینی
مقاله هویت ملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت پور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی امیری سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: پرسش از کیستی و هویت افراد و ملت ها از دغدغه های فکری بشر در طول تاریخ بوده است. در عصر جهانی شدن و ارتباطات تاکید بر هویت ملی و دینی اهمیت ویژه ای دارد. هدف از این مقاله بررسی تاثیر نقش خانواده در حفظ هویت ملی و دینی جوانان در جامعه مورد مطالعه و در سال ۱۳۹۰ می باشد.
روش پژوهش: با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مقاله، تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل جوانان ۲۵ ۱۸ ساله منطقه ۱ و ۵ شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی، نمونه ای به حجم ۷۱ نفر انتخاب شد و با بهره گیری از تکنیک پرسشنامه هویت ملی و دینی و استفاده از روش های آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر، نتایج حاصل از پرسشنامه ها، بررسی شدند و هویت مطرح شده با ویژگی های فردی و خانوادگی آنان در ارتباط قرار داده شد.
یافته ها:.با توجه به یافته های حاصل از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، می توان گفت در سطح معنی داری ۰٫۰۵ ارتباط بین هویت ملی و دینی تایید شده و مقدار ضریب همبستگی بین این دو متغیر ۰٫۴۳ شده است همچنین با توجه به یافته های حاصل از تحلیل مسیر می توان گفت تاثیر متغیر پایبندی ملی والدین بر هویت ملی تایید میشود که دارای ضریب استاندارد ۰٫۲۲ می باشد و نیز تاثیر متغیر عملکرد آموزشی دینی والدین بر هویت دینی تایید شده و این متغیر دارای ضریب استاندارد ۰٫۴۲ می باشد.
نتیجه گیری: بین هویت ملی و دینی جوانان ارتباط معنی دار و مستقیم وجود دارد. عملکرد آموزشی والدین در زمینه مسائل دینی تاثیر مستقیم و معنی دار بر هویت دینی جوانان دارد. پایبندی خانواده ه ها به مسائل ملی تاثیر مستقیم و معنی دار بر هویت ملی جوانان دارد.