مقاله بررسی تاثیر نفت خام بر آسیب سیتوژنتیک با استفاده از سنجش آزمون ریزهسته در نرم تن دوکفه ایAnodonta cygnea به عنوان بیواندیکاتور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نفت خام بر آسیب سیتوژنتیک با استفاده از سنجش آزمون ریزهسته در نرم تن دوکفه ایAnodonta cygnea به عنوان بیواندیکاتور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفت خام
مقاله آبشش
مقاله آزمون ریزهسته
مقاله Anodonta cygnea

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری صابر
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مصطفوی پرگل
جناب آقای / سرکار خانم: مزدارانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ماشینچیان مرادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسینی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اینکه نفت خام جز یکی از آلاینده های آلی مخرب و مضر اکوسیستم های آبی محسوب می شود و می تواند اثرات بسیار نا مطلوبی بر ساختار ماده وراثتی (DNA) و روند تقسیم سلولی داشته باشد، تاثیر این آلاینده در غلظت های مختلف بر روی نرم تن دوکفه ای  Anodonta cygnea  در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)، برای مشاهده میزان تخریب DNA و انحرافات کروموزومی بررسی شد تا علاوه بر شناسایی میزان اثرات مخرب نفت خام، این دوکفه ای به عنوان شاخص زیستی محیطی معرفی شود.
غلظت های ۰٫۲۵ppm، ۰٫۵ppm و ۱ppm نفت خام در آکواریوم های تیمار تهیه گردید و ۲ آکواریم نیز به عنوان آکواریوم های شاهد که در یکی آب و در دیگری آب به همراه DMSO (Dimethyl sulfoxide) بود در نظر گرفته شد.
دوکفه ای ها به مدت ۱۰ روز در معرض آلاینده مورد نظر (نفت خام) با غلظت های مشخص قرار گرفتند. در پایان روز دهم دوکفه ای ها جهت استخراج سلول های آبششی از بافت آبششی جد ا سازی شدند. بعد از استخراج، سلول ها وارد آزمون ریزهسته
(micronuclei test) شدند.
بعد از تهیه سوسپانسیون سلول های آبششی بر روی لام، اجازه داده شد این سوسپانسیون خشک شود و با متانول مطلق فیکس گردید در نهایت با رنگ آمیزی گیمسا شمارش ریزهسته ها با میکروسکوپ نوری انجام شد. در این آزمایش سطح ریزهسته ها بین ۰ تا ۲٫۶ ریزهسته /۱۰۰۰ سلول آبششی اندازه گیری شد. در آکواریوم شاهد ۱ (آب) میزان صفر ریزهسته /۱۰۰۰ سلول آبششی، در آکواریوم شاهد ۲ (آب+DMSO) میزان ۰٫۲ ریزهسته /۱۰۰۰ سلول آبششی، در آکواریوم تیمار ۱ (غلظت ۰٫۲۵ppm نفت خام) میزان ۱٫۶ ریزهسته /۱۰۰۰ سلول آبششی، در آکواریوم شاهد ۲ (آب+DMSO) میزان ۰٫۲ ریزهسته /۱۰۰۰ سلول آبششی، در آکواریوم تیمار ۱ (غلظت ۰٫۲۵ ppm نفت خام) میزان ۱٫۶ ریزهسته /۱۰۰۰ سلول آبششی، در آکواریوم تیمار ۲ (غلظت ۰٫۵ ppm نفت خام) میزان ۲٫۶ ریزهسته /۱۰۰۰ سلول آبششی، آکواریوم تیمار ۳ (غلظت ۱ ppm نفت خام) میزان ۲ ریزهسته /۱۰۰۰ سلول آبششی برآورد شد.