مقاله بررسی تاثیر نانو ساختار دندریمر پلی پروپیلن ایمین بر خاصیت ضد میکروبی کالای پنبه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نانو ساختار دندریمر پلی پروپیلن ایمین بر خاصیت ضد میکروبی کالای پنبه ای
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دندریمر پلی پروپیلن ایمین
مقاله خاصیت ضد میکروبی
مقاله استافیلوکوک اورئوس
مقاله اشرشیا کلای
مقاله سودومونا آئروجینوزا
مقاله کاندیدا آلبیکانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیم پورآبکنار سامرا
جناب آقای / سرکار خانم: مالک رضامحمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کالاهای پنبه ای که در البسه و مصارف بیمارستانی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند، همواره مستعد به حمله توسط عوامل بیماری زا و میکروبی هستند. با توجه به خصلت کاتیونیکی و با وجود گروه های آمین فراوان در نانوساختار دندریمر پلی پروپیلن ایمین، احتمالا این نانوساختار دارای خاصیت ضد میکروبی است. این تحقیق، به بررسی تاثیر نانو ساختار دندریمر پلی پروپیلن ایمین بر خاصیت ضد میکروبی پارچه پنبه ای می پردازد.
روش بررسی: این تحقیق به روش تجربی و بر روی دو نسل از دندریمر پلی پروپیلن ایمین که به واسطه دو نوع ماده اتصال دهنده (سیتریک و گلوتاریک اسید) به پارچه پنبه ای اتصال یافتند، صورت گرفت. فعالیت ضد میکروبی سه گروه شامل گروه شاهد و دو گروه تجربی (نمونه آغشته شده و اتصال یافته به دندریمر) در مقابل سه نوع باکتری (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonades auruginosa) و قارچ (Candida albicans) مطابق با استاندارد PN-EN ISO20645:2007 قبل و پس از ۵ مرتبه پروسه شست وشو مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: میکرواورگانیسم ها در زیر و محیط نمونه شاهد رشد کردند. در نمونه تجربی آغشته به دندریمر هیچ گونه رشدی در زیر و محیط نمونه ها مشاهده نشد، اما پس از ۵ سیکل شست و شو هاله عدم رشد نمونه ها کاهش یافت. در نمونه تجربی اتصال یافته به دندریمرها هیچ گونه رشدی در زیر نمونه ها حتی پس از ۵ سیکل شست و شو مشاهده نشد، اما میکرواورگانیسم ها در محیط نمونه ها رشد کردند.
نتیجه گیری: نظر می رسد که پارچه پنبه ای اتصال یافته به دندریمر پلی پروپیلن ایمین از خاصیت ضد میکروبی خوبی در برابر میکرواورگانیسم ها پس از ۵ سیکل شست و شو برخوردار است. البته تحقیقات بیشتر در این زمینه توصیه می شود.