مقاله بررسی تاثیر نانو ذرات نقره بر برخی تغییرات هماتولوژیک به هنگام ترمیم زخم در موش کوچک آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۳۵۹ تا ۳۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نانو ذرات نقره بر برخی تغییرات هماتولوژیک به هنگام ترمیم زخم در موش کوچک آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو ذرات نقره
مقاله ترمیم زخم
مقاله سلول های خونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرنژاد محمدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمدی سامانی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: مبینی دهکردی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اگرچه مدت هاست که نانوذرات نقره برای ترمیم زخم استفاده می شود، اما سمیت پمادهای حاوی این ذرات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، تاثیر نانوذرات نقره به کار رفته جهت ترمیم زخم بر روی برخی پارامترهای هماتولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، ۵۰ سر موش نژاد بالب سی (BALB/c) به طور تصادفی در ۲ گروه ۲۵ تایی (گروه کنترل و تیمار) مورد بررسی قرار گرفت. پس از ایجاد زخم یکسان در پشت همه حیوانات، سطح زخم در گروه تیمار با ۵۰ میکرولیتر محلول نانوذرات نقره (۱۰ ppm) و در گروه کنترل، با همان مقدار آب مقطر تیمار شد. سپس، در روزهای صفر، هفتم و چهاردهم بعد از ایجاد زخم، با اندازه گیری سطح زخم درصد میانگین کاهش سطح زخم در پایان هر هفته اندازه گیری گردید. میانگین حجم هر گلبول قرمز، دامنه پراکندگی حجم گلبول های قرمز، هماتوکریت و تعداد سلول های خونی برای هر دو گروه اندازه گیری گردید.
نتایج: در پایان هفته دوم این آزمایش، کاهش معنی داری در میانگین سطح زخم در گروه تیمار مشاهده شد. اگر چه در گروه تیمار افزایش تعداد گلبول های سفید خون مشاهده شد، اما شمارش گلبول های قرمز خون و سایر پارامترهای خونی، تغییر معنی داری نشان نداد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که نانو ذرات نقره به کار رفته جهت تسریع ترمیم زخم، می تواند بدون اینکه اثرات منفی بر روی برخی از پارامترهای خونی داشته باشد، سیستم ایمنی را تحریک کند.