مقاله بررسی تاثیر نارسایی حمایت اجتماعی بر تخلفات رانندگی استفاده کنندگان موتورسیکلت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نارسایی حمایت اجتماعی بر تخلفات رانندگی استفاده کنندگان موتورسیکلت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمایت اجتماعی ادراک شده
مقاله تخلف رانندگی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله استفاده کنندگان موتورسیکلت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودنیا ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر، نقض قوانین راهنمایی و رانندگی در ایران، به یکی از معضلات عمده تبدیل شده که خسارات جانی، مالی و اجتماعی فراوانی به دنبال داشته است. سبب شناسی نقض قوانین رانندگی بسیار پیچیده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان حمایت اجتماعی و مولفه های آن با تخلفات رانندگی در میان استفاده کنندگان موتورسیکلت در قالب نظریه سرمایه اجتماعی انجام شد. این پژوهش در قالب یک طرح مورد شاهدی و به صورت مقطعی انجام شد. داده های مطالعه از ۳۸۴ نفر از استفاده کنندگان موتورسیکلت (۱۹۲ نفر متخلف و ۱۹۲ نفر قانونمند) جمع آوری شد. این افراد با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانووا) تحلیل شدند. تفاوت معناداری میان افراد با سطوح تحصیلی مختلف، سطوح درآمدی مختلف، مشاغل متفاوت و سابقه تخلف رانندگی متفاوت از نظر تخلفات رانندگی وجود داشت. تفاوت معناداری بین استفاده کنندگان قانونمند و متخلف از نظر حمایت اجتماعی ادراک شده کلی و مولفه های حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده، حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی دیگران مهم وجود داشت. نارسایی و نقص در حمایت اجتماعی ادراک شده، یکی از متغیرهای اثرگذار بر رفتار نقض کننده قوانین رانندگی در میان استفاده کنندگان موتورسیکلت بوده است. بنابراین، برای کاهش نرخ تخلفات رانندگی استفاده کنندگان موتورسیکلت، اقدامات مداخله ای برای تقویت حمایت اجتماعی ضروری است.