مقاله بررسی تاثیر نابرابری درآمدی بر امید به زندگی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۵۳۳ تا ۵۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نابرابری درآمدی بر امید به زندگی در ایران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امید به زندگی
مقاله نابرابری درآمدی
مقاله هم انباشتگی
مقاله روش جوهانسن- جوسیلیوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل عمران رویا
جناب آقای / سرکار خانم: آل عمران سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نابرابری درآمدی بر امید به زندگی در ایران در فاصله زمانی (۱۳۸۹-۱۳۵۰) است. برای تحلیل موضوع از روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنی دار بود. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، یک درصد افزایش در نابرابری درآمدی باعث کاهش ۰٫۲۴ درصد در امید به زندگی شده و یک درصد افزایش در هر یک از متغیرهای تعداد پزشکان، نرخ باسوادی و تولید ناخالص داخلی سرانه به ترتیب باعث افزایش ۰٫۰۸، ۰٫۰۸ و ۰٫۰۰۷ درصد در امید به زندگی می شود. هم چنین نتایج بر اساس ضریب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود ۰٫۰۱ از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.