مقاله بررسی تاثیر مکمل گیری امگا ۳ همراه با یک دوره تمرینات منتخب هوازی بر آنزیم های کبدی (AST-ALT) در دختران دانشجوی فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مکمل گیری امگا ۳ همراه با یک دوره تمرینات منتخب هوازی بر آنزیم های کبدی (AST-ALT) در دختران دانشجوی فعال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله AST
مقاله ALT
مقاله مکمل گیری امگا ۳

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودسینکی هنگامه
جناب آقای / سرکار خانم: نظرعلی پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: حناچی پریچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آنزیم های کبدی جزء پارامترهای بیوشیمیایی کلینیکی عملکرد کبدی در تمرینات ماهیچه ای بوده و آنزیم های (Aspartate Amino Transferase) AST و (Alanine Amino Transferase) ALT شاخص صدمه کبدی در فعالیت های ورزشی می باشند. از طرفی این آنزیم ها تحت تاثیر مصرف مکمل امگا ۳ قرار می گیرند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی اثر مکمل گیری امگا ۳ به تنهایی بر AST و ALT سرمی، اثر تمرینات هوازی به تنهایی و اثر مکمل گیری امگا ۳ همراه با تمرینات هوازی بر این آنزیم ها در دانشجویان دختر فعال به مدت ۶ هفته انجام شد.
روش کار: جامعه آماری شامل دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا با محدوده سنی ۲۰ تا ۲۵ سال و  BMI 18.5-25kg/m2بود. بدین منظور ۳۲ نفر با میانگین سنی ۲۲٫۵±۱٫۲ سال و با ۲۱٫۵۹±۱٫۲ BMI کیلوگرم / مترمربع به روش تصادفی انتخاب شده و به ۴ گروه کنترل، مکمل، تمرین و تمرین همراه مکمل تقسیم شدند. اندازه گیری های AST و ALT در پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی زوجی، واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شده و در سطح معنی داری ۰٫۰۵ انجام شد.
نتایج: تغییرات درون گروهی و میان گروهی AST در بعضی گروه ها معنی دار بود (P<0.05). در حالی که ALT در همه گروه ها غیر از کنترل تغییر معنی دار داشت. ولی تغییرات میان گروهی معنی دار نبود.
نتیجه گیری: در گروه تمرین همراه مکمل AST کاهش معنی دار یافت.ALT در همه گروه ها غیر از کنترل افزایش داشت. به نظر می رسد برای تغییرات دلخواه نیازمند زمان طولانی تر یا دوزهای بالاتری هستیم.