مقاله بررسی تاثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نیمسال دوم ۱۳۹۲ در ماشین های کشاورزی از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پس از برداشت
مقاله تغییرات مدول الاستیسیته
مقاله مواد پوشاننده
مقاله نگهداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: صدرنیا حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آق خانی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه استفاده از مواد پوششی جهت حفظ کیفیت محصولاتی که دوره انبارمانی دارند، مرسوم است. تحقیقات گذشته نشان داده است ترکیبات کلسیم موجب بهبود و حفظ استحکام دیواره سلولی می گردد. بر این اساس در این تحقیق اثر غلظت ماده پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه بر دو واریته سیب زرد و قرمز لبنانی مورد بررسی قرار گرفت. سیب ها با عمل غوطه وری در محلول کلریدکلسیم دوآبه تحت تیمار پوششی قرار گرفتند و به سردخانه منتقل شدند و اثر غلظت های مختلف محلول کلریدکلسیم دوآبه (۰، ۳ و ۶ درصد) و مدت زمان نگهداری در انبار (بدون انبارمانی، ۱ و ۲ ماه) بر خواص مکانیکی سیب شامل مدول الاستیسیته، تنش تسلیم، کرنش تسلیم و چقرمگی بررسی شدند. نتایج به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر مدول الاستیسیته در سطح ۵% و بر تنش تسلیم در سطح ۱% معنی دار است، لیکن اثر غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر دو خاصیت چقرمگی و کرنش تسلیم معنی دار نشد. میانگین تنش تسلیم در سه غلظت ۰، ۳ و ۶ درصد کلریدکلسیم دوآبه به ترتیب ۱۷۸، ۱۸۳ و ۱۹۳ کیلو پاسکال به دست آمد که در مقایسه میانگین ها به کمک آزمون دانکن، افزایش معنی دار (P<0.01) کلیه سطوح استفاده از کلریدکلسیم دوآبه بر تنش تسلیم بافت سیب مشاهده گردید. همچنین مدت انبارمانی بر مدول الاستیسیته، تنش تسلیم و کرنش تسلیم در سطح %۱ و بر چقرمگی در سطح %۵ معنی دار است. فاکتور رقم نیز اثر معنی داری بر روی تمام خواص مکانیکی دارد. هیچ کدام از آثار متقابل رقم در غلظت و رقم در انبارمانی بر روی مدول الاستیسیته و چقرمگی معنی دار نشده است.