مقاله بررسی تاثیر میزان سرمایه فرهنگی در میزان احساس شادی زنان جوان (۱۵- ۲۴ ساله) در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در جامعه پژوهی فرهنگی از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر میزان سرمایه فرهنگی در میزان احساس شادی زنان جوان (۱۵- ۲۴ ساله) در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس شادی
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله زنان جوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقلیما مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم نجف آبادی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شادی علت بسیاری از تفکرات و رفتارهای تکامل زاست و شاد بودن هنری است که از عوارض موجود عصر صنعتی می کاهد، اما از دیدگاه علمی و آکادمیک کمتر بدان توجه شده است. این که شادی چیست، چه مفهومی دارد، کدام شخص را شاد بنامیم و چه شخصی را غمگین و افسرده (ناشاد)، آیا شادی متغیری است تک بعدی یا چند بعدی، همگی، نیازمند مطالعه دقیق و علمی اند. شناخت شادی، به گونه ای علمی، آکادمیک، و عمیق، به دلیل تاثیرات فراوان آن در زندگی بشر، ضرورتی انکارناپذیر و مسلم در جهان امروز است و زمینه های مطالعاتی و پژوهشی فراوانی را می طلبد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر میزان سرمایه فرهنگی در میزان احساس شادی زنان جوان (۱۵- ۲۴ ساله) شهر اصفهان است. روش کار در این پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کل زنان ۱۵ – ۲۴ ساله شهر اصفهان است که، به گزارش مرکز آمار این استان، ۲۳۹۰۷۲ نفر هستند. با توجه به پراکندگی جامعه آماری در مناطق شهر اصفهان، حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران، با خطای ۵ درصد، ۲۰۰ نفر برآورد شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری متناسب در منطقه استفاده شده است، به طوری که نمونه ها از هر منطقه و متناسب با جمعیت آن منطقه انتخاب شدند.
یافته های تحقیق نشان می دهد ارتباط سرمایه فرهنگی و شادی مستقیم است و این ارتباط در بعد شناختی، سپس در بعد احساسی، و در نهایت در بعد اجتماعی شادی قوی تر است. در حیطه ابعاد سرمایه فرهنگی، بیشترین تاثیر در بعد وسایل فرهنگی، سپس مهارت های فرهنگی، و در نهایت مدارک فرهنگی است. میانگین احساس شادی در بین زنان جوان (۱۵- ۲۴ ساله) شهر اصفهان ۵۴٫۵۳ بوده که به ترتیب بعد احساسی، بعد اجتماعی، و سپس بعد شناختی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده اند. میانگین سرمایه فرهنگی۲۷٫۵۷ است که بر اساس نتایج به دست آمده، مهارت فرهنگی دارای بیشترین فراوانی و مدارک فرهنگی دارای کمترین فراوانی است. از سوی دیگر، وسایل فرهنگی دارای بیشترین نابرابری و مهارت فرهنگی دارای کمترین نابرابری در بین زنان جوان است.