مقاله بررسی تاثیر میزان رطوبت بر خصوصیات فیزیکی ارقام نخود استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر میزان رطوبت بر خصوصیات فیزیکی ارقام نخود استان گلستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام نخود
مقاله خصوصیات فیزیکی
مقاله سطوح رطوبت
مقاله ویژگی های ثقلی
مقاله اصطکاک ایستایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخش آبادی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: قدس ولی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدزاده شیلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق خصوصیات هندسی شامل طول، عرض، ضخامت، میانگین حسابی و هندسی قطر، سطح جانبی، مساحت تصویر و ضریب کرویت، خصوصیات ثقلی شامل وزن هزار دانه، دانسیته واقعی و توده، حجم و تخلخل و خصوصیات اصطکاک ایستایی شامل زوایای استقرار تخلیه و پر شدن، ضرایب اصطکاک روی سطوح ساختمانی مختلف سه نوع دانه نخود (ارقام آرمان، هاشم و ۹۳-۹۳)، تحت تاثیر ۴ سطح رطوبتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان طول دانه ی نخود رقم ۹۳-۹۳ نسبت به مورد مشابه خود در ارقام آرمان و هاشم به ترتیب ۱۰٫۶ و ۹٫۳ درصد، عرض آن به ترتیب ۲٫۵ و ۰٫۴ درصد، میانگین حسابی قطر آن به ترتیب ۵٫۳ و ۳٫۵ درصد، میانگین هندسی قطر آن به ترتیب ۴٫۷ و ۲٫۵ درصد و مساحت تصویر آن به ترتیب ۱۸٫۳ و ۱۵٫۰ درصد بیشتر بود. میزان رطوبت تاثیر معنی دار (p<0.01) روی خصوصیات ثقلی وزن هزار دانه، حجم، دانسیته واقعی، دانسیته توده و تخلخل داشت. چنان که بیشینه مقادیر که در مورد هر یک از صفات اندازه گیری شده به جز دانسیته توده در بالاترین سطح رطوبتی (سطح چهارم) مشاهده شده بود نسبت به کمینه ی آن ها در پایین ترین سطح رطوبتی (سطح اول) به ترتیب وزن هزار دانه ۳۳٫۲ درصد، حجم ۲۰٫۳ درصد و دانسیته ی واقعی ۱۱٫۵ درصد بیشتر بود. برای نشان دادن اغلب تغییرات خصوصیات فیزیکی دانه های نخود معادلات رگرسیونی از نوع درجه اول و با ضریب تعیین (R2) بالا برازش گردید.