مقاله بررسی تاثیر میدان های مغناطیسی مختلف بر تشکیل جسم بارده و ارزش غذایی قارچ Pleurotus ostreatus که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۶۶ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر میدان های مغناطیسی مختلف بر تشکیل جسم بارده و ارزش غذایی قارچ Pleurotus ostreatus
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش غذایی
مقاله تکثیر جنسی
مقاله میدان های مغناطیسی
مقاله Pleurotus ostreatus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشندل فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند سارا
جناب آقای / سرکار خانم: درانیان داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ Pleurotus otreatus که به قارچ صدفی نیز معروف می باشد از جمله قارچ های خوراکی به شمار می رود. در پژوهش حاضر اثرهای میدان های مغناطیسی با شدت های ۰٫۲۵، ۱٫۲ و۳٫۳ میلی تسلا ناشی از جریان الکتریکی مستقیم به مدت ۴ و ۸ ساعت بر روی قارچ مزبور مورد مطالعه قرار گرفت. تحریک تکثیر جنسی از طریق مشاهده ماکروسکوپی پین های به وجود آورنده جسم بارده مطالعه گردید و بررسی ارزش غذایی نیز از طریق تغییرات پروتیین محلول به روش سنجش لوری و الکتروفورز SDS – PAGE انجام پذیرفت. بررسی های آماری به وسیله نرم افزار SPSS و جدول آنالیز واریانس ANOVA و آزمون دانکن صورت گرفت. این آزمایش ها تحریک تکثیر جنسی را در تیمار مغناطیسی ۳٫۳ میلی تسلا ۸ ساعته نشان می دهد. نتایج حاصل از سنجش پروتیین های محلول، افزایش غلظت پروتیین ها را نسبت به نمونه شاهد در کلیه تیمارها به جز تیمار۱٫۲ میلی تسلا به مدت ۴ ساعت تایید می نماید. بررسی پروفیل پروتیین ها، حذف برخی باندهای پروتیینی و در مواردی نیز پیدایش باندهای جدید را نشان می دهد.