مقاله بررسی تاثیر موسیقی بر پاسخ های قلبی-تنفسی و شاخص درک تقلا مردان ورزشکار هنگام فعالیت ورزشی فزاینده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۳۲ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر موسیقی بر پاسخ های قلبی-تنفسی و شاخص درک تقلا مردان ورزشکار هنگام فعالیت ورزشی فزاینده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسیقی تند
مقاله شاخص درک تقلا
مقاله واماندگی
مقاله پاسخ های قلبی-تنفسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر حامد
جناب آقای / سرکار خانم: سوری رحمن
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرنژاد علی
جناب آقای / سرکار خانم: وسدی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر موسیقی بر پاسخ های قلبی-تنفسی و شاخص میزان درک تقلا هنگام فعالیت ورزشی فزاینده در مردان ورزشکار بود.
روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی، ۱۰ مرد ورزشکار، با میانگین سن ۲٫۴۴±۲۲ سال، قد ۳٫۷۸±۱۷۵ سانتی متر و وزن ۴٫۶۵±۶۹٫۴ کیلوگرم، به صورت داوطلبانه انتخاب و به روش همگذری در مطالعه حاضر شرکت کردند. آزمودنی ها در شرایط بدون موسیقی و موسیقی با ریتم تند، با فاصله زمانی ۷۲ ساعت بین دو مرحله، با استفاده از آزمون بروس تا حد واماندگی به فعالیت پرداختند. شاخص های عملکرد قلبی-تنفسی در توالی های زمانی سوم، ششم، نهم و دوازدهم آزمون، مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد گوش دادن به موسیقی تند حین فعالیت ورزشی موجب افزایش معنی دار حجم ضربه ای، تهویه دقیقه ای و تعداد تنفس در دقیقه و کاهش معنی دار ضربان قلب و شاخص میزان درک تقلا می شود.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد گوش دادن به موسیقی تند هنگام فعالیت ورزشی موجب کاهش درک تقلا و بهبود عملکرد قلبی، از طریق افزایش حجم ضربه ای و کاهش ضربان قلب می شود.