مقاله بررسی تاثیر مواجهه با محل رویداد آسیب زا در کاهش علائم جانبازان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در طب جانباز از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مواجهه با محل رویداد آسیب زا در کاهش علائم جانبازان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال استرس پس از حادثه
مقاله مواجهه
مقاله فهرست PCL) PTSD)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی اردکانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی محمدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: میراب زاده آرش
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی گیتا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر نوع خاصی از مواجهه، به صورت رویارویی حضوری با محل وقوع رویداد استرس زا، بر روی علائم PTSD ناشی از جنگ می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مداخله ای و به صورت اندازه گیری پیش آزمون – پس آزمون می باشد. تعداد نمونه ها در این پژوهش ۲۵ نفر می باشد که به صورت تمام شماری از بین بیماران دارای تشخیص PTSD ناشی از جنگ، مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی نیایش، کمیسیون های پزشکی بنیاد جانبازان و یک مطب روانپزشکی در سال ۱۳۹۱ – ۱۳۹۰، انتخاب شدند. نوع مداخله در این پژوهش از نوع مواجهه و به صورت بازدید از محلی بود که رویداد آسیب زای ایجاد کننده PTSD در آن اتفاق افتاده بود. فهرست (PCL) PTSD قبل از مواجهه، ۲ هفته و ۳ ماه بعد از آن توسط شرکت کنندگان در پژوهش تکمیل گردید و سپس با استفاده از آزمون آماری t وابسته یا زوجی این ۳ اندازه گیری به عنوان قبل، بعد و نیز پی گیری ۳ ماه بعد از مواجهه مورد مقایسه قرار گرفته و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج: در بررسی تاثیر این نوع مواجهه بر روی علائم کلی
PTSD، اختلاف میانگین نمرات قبل، دو هفته و ۳ ماه بعد از مواجهه معنادار (P<0.05) و به ترتیب ۳٫۴۵- و ۴٫۴۱- بوده است. اختلاف نمرات میانگین زیرمقیاس های علائم تجربه مجدد و بیش برانگیختگی در قبل، دو هفته و ۳ ماه بعد از مواجهه نیز معنادار بوده است (P<0.05). ولی اختلاف میانگین نمرات علائم اجتناب و کرختی معنادار نبود (P>0.05).
بحث: مواجهه حضوری با محل وقوع رویداد آسیب زا در جنگ، سبب کاهش علائم کلی اختلال PTSD و نیز علائم تجربه مجدد و بیش برانگیختگی در افرادی می شود که به دلیل حضور در جنگ مبتلا به PTSD شده اند.