مقاله بررسی تاثیر منبع کربوهیدراتی بر کشت درون شیشه ای زیتون (.Olea ouropaea L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر منبع کربوهیدراتی بر کشت درون شیشه ای زیتون (.Olea ouropaea L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Olea ouropaea cv.Rashid
مقاله کشت درون شیشه ای
مقاله مانیتول
مقاله ساکارز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی کردخیلی سیده رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی تبار سیدکمال
جناب آقای / سرکار خانم: طلایی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیستم های کشت درون شیشه ای دارای کارایی بالایی در مواردی مانند ازدیاد انبوه گیاهان عاری از بیماری و همچنین اصلاح ژنتیکی هستند. با توجه به این موارد و نیز اهمیت محصول زیتون آزمایشاتی جهت بررسی تاثیر کربوهیدرات های مختلف بر کشت درون شیشه ای زیتون رقم رشید (Olea ouropaea cv.Rashid) انجام شد. به این منظور، جوانه های جانبی تک گره از درختان بالغ رقم رشید گرفته شد. ریزنمونه ها با هیپوکلریدسدیم ۱۵ درصد به مدت ۱۵ دقیقه ضدعفونی شده و ۳ بار با آب مقطر استریل شستشو شدند. پس از ضدعفونی سطحی، قطعات گره دار در محیط های کشت پایه شامل OM و MS تغییریافته کامل شده با ۳ میلی گرم در لیتر BAP و کربوهیدرات های ساکارز یا مانیتول با غلظت های ۳۰ و ۱۸ گرم در لیتر کشت شدند. نتایج نشان داد که سطوح مختلف ساکارز و مانیتول اثر معنی داری بر تعداد شاخساره و گره بوجود آمده از هر ریزنمونه دارند. بهترین نتایج استقرار و واکشت در محیط های کشت دارای مانیتول بدست آمد. محیط کشت MS تغییر یافته دارای ۳۰ گرم در لیتر مانیتول بهترین وضعیت رشدی در هر دو مرحله استقرار و واکشت را برای ریزنمونه ها فراهم می کند.