مقاله بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و آبیاری بر خصوصیات مرفولوژیکی گیاه بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و آبیاری بر خصوصیات مرفولوژیکی گیاه بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بابونه آلمانی
مقاله خصوصیات مرفولوژیک
مقاله کود نیتروژن
مقاله آبیاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروتن لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی شهربابکی سیدمحمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جباری میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به منظور دستیابی به بهترین دور آبیاری و میزان کود نیتروژن بر خصوصیات مرفولوژیک بابونه آلمانی آزمایشی فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در شرایط گلخانه و به صورت گلدانی در سال ۱۳۸۸ در شهر زاهدان اجرا شد. تیمارها شامل سه سطح آبیاری (هر هفته ۲ میلی متر، هر دو هفته ۲ میلی متر و هر دو هفته ۴ میلی متر) و سه سطح کود نیتروژن (۲۰، ۴۰ و ۶۰ کیلو گرم در هکتار) بودند. در مرحله گلدهی کامل شاخصهای رشد و نمو اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که افزایش سطوح کودی از ۲۰ به ۶۰ کیلوگرم در هکتار منجر به افزایش ارتفاع، قطر نهنج، طول نهنج و تسریع در گلدهی می گردد. در مورد میانگین وزن ترگل بیشترین مقدار در بالاترین سطح کودی (۷٫۳۷ گرم در گلدان) و کمترین وزن تر گل در سطح کودی ۴۰ کیلوگرم در هکتار (۶٫۰۴ گرم در گلدان) به دست آمد. اثر سطوح مختلف آبیاری با برتری تیمار هر هفته ۲ میلی متر در صفات عملکرد گل خشک، قطر نهنج و زمان گلدهی و برتری تیمار هر دو هفته ۴ میلی متر در صفات وزن تر و ارتفاع بوته معنی دار شد. در واکنش متقابل آبیاری و کود، بهترین نتایج در صفات عملکرد گل تر (۸٫۷۸ گرم در گلدان)، ارتفاع بوته (۳۱٫۸۹ سانتی متر) و زود گلدهی (۴۱ روز) در تیمار ۶۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و هر دو هفته چهار میلی متر آبیاری مشاهده شد. نتایج نشان می دهد کاربرد تیمار ۶۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و هر دو هفته چهار میلی متر آبیاری بهترین تیمار در تولید گل بابونه آلمانی باشد.