مقاله بررسی تاثیر مقادیر مختلف نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت بر روی خواص مکانیکی گلاس آیونومر اصلاح شده با رزین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۲۱۶ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مقادیر مختلف نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت بر روی خواص مکانیکی گلاس آیونومر اصلاح شده با رزین
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلاس آیونومر اصلاح شده با رزین
مقاله نانوذرات هیدروکسی آپاتایت
مقاله استحکام خمشی
مقاله استحکام تراکمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی بصیر مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: گلکار تفت پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نانوذرات هیدروکسی آپاتیت (nHA) دارای خواص بیولوژیک مطلوبی می باشند که با افزودن آنها به مواد ترمیمی می توان از این ویژگی ها بهره جست. این تحقیق با هدف تعیین تاثیر افزودن مقادیر مختلف nHA ( %0(کنترل)، ۱%، ۲%، ۵%، ۷% و ۱۰% برحسب درصدوزنی) بر روی خواص مکانیکی (استحکام فشاری و استحکام خمشی) یک نوع گلاس آیونومر اصلاح شده با رزین انجام شد.
مواد و روشها: در مطالعه تجربی حاضر تعداد ۲۵۲ نمونه در ۶ گروه شامل گروه کنترل (Fuji II LC improved) و گروه های حاوی%۱) nHA ، %۲، %۵،%۷ و ۱۰% برحسب درصد وزنی) قرار گرفتند. از این تعداد، ۱۰۸ نمونه برای آزمون استحکام خمشی با استفاده از قالب آلومنیومی دو تکه با ابعاد (۲۵×۲×۲ میلی متر) مطابق استاندارد ISO 4049 تهیه شدند. بدین ترتیب که در هر گروه جمعا ۱۸ نمونه در ۳ زیرگروه زمانی (۶ نمونه در هر زیرگروه) تهیه شدند. کلیه نمونه ها پس از ۸۰ ثانیه تابش نور از قالب خارج شدند. تعداد ۱۴۴ نمونه نیز برای آزمون استحکام فشاری با استفاده از قالب برنجی دو تکه با ابعاد (۶×۴ میلی متر) مطابق استاندارد  ISO 9917تهیه شدند بدین ترتیب که در هر گروه جمعا ۲۴ نمونه در ۳ زیرگروه زمانی (۸ نمونه در هر زیر گروه) تهیه شده، همگی پس از مجموع ۸۰ ثانیه تابش نور از مولد خارج شدند. تمامی نمونه ها بلافاصله پس از خروج از قالب در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و رطوبت ۱۰۰% در انکوباتور نگهداری و به ترتیب پس از گذشت ۱ روز، ۱ هفته و ۱ ماه توسط دستگاه سنجش خواص مواد (Zwick) با نیروی اولیه ۲ نیوتن و سرعت تیغه دستگاه (0.5 mm/min-1 تحت آزمون سنجش استحکام خمشی و آزمون سنجش استحکام تراکمی قرار گرفتند. اطلاعات خام بدست آمده توسط آزمون نرمال،one way ANOVA  و Tukey HSD (post Hoc) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت بررسی ارتباط زمان به تفکیک درصد وزنی با پیامدهای مورد مطالعه از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد و سطح آماری کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار تلقی گردید.
یافته ها: یافته های مطالعه حاضر نشان داد افزودن ۵% وزنی nHA، موجب افزایش معنی داری در استحکام خمشی پس از ۳۰ روز گردید (۱۷٫۴ مگا پاسکال افزایش) (P<0.05). همچنین هنگامی که درصد وزنی از ۵% بیشتر می شود، پس از گذشت یک ماه، استحکام خمشی دچار افت معنی داری می گردد (۲۸٫۹ مگاپاسکال کاهش). این تحقیق همچنین نشان داد افزودن ۵% وزنی nHA، پس از گذشت ۱ ماه، موجب افزایش معنی داری در ضریب الاستیک خمشی گردید (۲٫۲ گیگاپاسکال افزایش). افزودن nHA به گلاس آیونومر اصلاح شده با رزین، موجب افزایش اندکی در استحکام فشاری و ضریب الاستیک فشاری گردید که از لحاظ آماری معنی دار نبود (حدود ۱ مگاپاسکال افزایش).
نتیجه گیری: افزودن nHA به گلاس آیونومر اصلاح شده با رزین (Fuji II LC improved) نه تنها موجب افت استحکام تراکمی نمی گردد بلکه می تواند استحکام خمشی را افزایش دهد که این افزایش در درصد وزنی ۵%، بالاترین میزان را دارد.