مقاله بررسی تاثیر مقادیر مختلف رنگدانه لوتئین در جیره غذایی بر رشد و فاکتورهای خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مقادیر مختلف رنگدانه لوتئین در جیره غذایی بر رشد و فاکتورهای خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله لوتئین
مقاله فاکتورهای رشد
مقاله فاکتورهای خونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی مائده
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ذریه زهرا سیدجلیل
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی شایان
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده لو آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر تغذیه با جیره غذایی حاوی مقادیر مختلف رنگدانه لوتئین در این تحقیق بر میزان رشد و فاکتور های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بررسی شد. این بررسی به مدت هشت هفته، بر روی ۶۰۰ عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان (با میانگین وزنی ۹۳٫۲±۰٫۶۲ گرم)، در یک گروه شاهد و سه تیمار (هر یک با سه تکرار) انجام شد. تغذیه ماهیان روزانه سه بار و با غذای تجاری (GFT2) حاوی مقادیر مختلف لوتئین (صفر، ۱۴، ۱۶ و ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم) انجام شد. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن و طول بدن ماهیان اختلاف معنی دار آماری داشته (p>0.05) ولی هیچ اختلاف معنی داری (p>0.05) در پارامترهای عملکرد رشد و مصرف غذایی شامل FCR،SGR،GR، BWI درصد، CF و بازماندگی بین تیمارهای مختلف وجود نداشت. نتایج بین تیمارهای مورد بررسی از نظر فاکتورهای خونی نشان داد که اختلاف معنی داری در تعداد گلبول های قرمز، گلبول سفید، لنفوسیت و IgM وجود دارد (p<0.05)، هرچند تعداد مونوسیت ها و نوتروفیل ها اختلاف معنی داری را بین تیمارها نشان ندادند (p<0.05).