مقاله بررسی تاثیر مصرف کود میکرو و زمان های مختلف برداشت بر جوانه زنی پیش از برداشت گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۵۴ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مصرف کود میکرو و زمان های مختلف برداشت بر جوانه زنی پیش از برداشت گندم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زنی پیش از برداشت
مقاله کود میکرو
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصنعی هدیه
جناب آقای / سرکار خانم: عجم نوروزی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فغانی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: برزعلی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جوانه زنی پیش از برداشت به دلیل افزایش رطوبت و بارش در طی مراحل شیری و رسیدگی صورت می گیرد و سبب افت عملکرد و کاهش کیفیت دانه می شود. گندم از گیاهان حساس به کمبود روی، منگنز و آهن می باشد. بدین منظور آزمایشی با هدف بررسی نقش عناصر غذایی میکرو بر ویژگی های جوانه زنی، در مراحل مختلف برداشت دانه مورد بررسی قرار گرفت. دانه های برداشت شده از مراحل مختلف (رسیدگی، خمیری و شیری) به صورت کاملا تصادفی در اتاقک جوانه زنی در دمای ۱۸±۲oC در پتری دیش کشت شدند. نتایج نشان داد که اثر زمان های مختلف برداشت بر درصد، سرعت و یکنواختی جوانه زنی، طول ریشه چه، ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، ساقه چه، بیوماس و بذر سالم معنی دار بود. بین مراحل رسیدگی و خمیری در مدت زمان رسیدن به ۱۰، ۵، ۵۰، ۹۰ و ۹۵ درصد جوانه زنی، تفاوت معنی داری مشاهده نشد، در حالی که مرحله رسیدگی با شیری در مدت زمان رسیدن به ۵۰، ۹۰ و ۹۵ درصد تفاوت معنی داری داشتند. ضرایب همبستگی صفات نشان داد که یکنواختی جوانه زنی با سرعت جوانه زنی همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد دارند، در حالی که سرعت جوانه زنی با وزن خشک بیوماس همبستگی منفی و معنی داری را نشان داد. به نظر می رسد در مرحله رسیدگی دانه ها تکامل یافتند و ذخایر بذری برای جوانه زنی را فراهم می کنند. به طور کلی از مرحله خمیری تا رسیدگی، احتمال خطر جوانه زنی پیش از برداشت در مزارع گندم وجود دارد.