مقاله بررسی تاثیر مصرف کودهای ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۳۷۳ تا ۳۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مصرف کودهای ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بابونه (.Matricaria chamomilla L)
مقاله کودهای آلی و شیمیایی
مقاله اسانس
مقاله کامازولن
مقاله بیسابولول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نژاد مریم
جناب آقای / سرکار خانم: لباسچی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: جایمند کامکار
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی فیروزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدیریت مصرف کود یکی از عوامل اصلی در کشت موفقیت آمیز گیاهان دارویی است. استفاده از کودهای سازگار با طبیعت و مناسب برای رشد بهینه گیاه می تواند اثرهای مطلوبی بر شاخص های کمی و کیفی گیاه داشته باشد. به منظور بررسی تاثیر کودهای ارگانیک و شیمیایی بر میزان و ترکیب های اسانس گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.)، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ اجرا شد. تیمارها شامل کود شیمیایی فسفات آمونیوم به میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار، کود آلی (گاوی) به میزان ۲۴ تن در هکتار، کمپوست حاصل از بقایای گیاهی به میزان ۲۴ تن در هکتار، مخلوط کودهای آلی و شیمیایی به میزان ۱۲ تن کود آلی و ۷۵ کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی و ورمی کمپوست به میزان ۷۵۰۰ کیلو گرم در هکتار بودند. نتایج نشان داد که اعمال تیمار کودی مخلوط (آلی و شیمیایی) بیشترین اثر را در افزایش کمی و کیفی صفات فیتوشیمیایی نسبت به سایر تیمارها داشت. نتایج ترکیب های اسانس بابونه نشان داد که بیشترین مقدار بازده اسانس (%۰٫۳۷) و کامازولن (%۱۰٫۰۵) به ازای مصرف کود مخلوط حاصل شد که نسبت به شاهد و سایر تیمارها اختلاف معنی دار داشتند. تیمار کود مخلوط موجب افزایش در بیشتر ترکیب های دیگر بابونه نسبت به سایر تیمارهای کودی گردید.