مقاله بررسی تاثیر مصرف نانو اکسید آهن بر پروفایل لیپیدی و شاخص های استرس اکسیداتیو در سرم و کبد موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مصرف نانو اکسید آهن بر پروفایل لیپیدی و شاخص های استرس اکسیداتیو در سرم و کبد موش صحرایی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانواکسید آهن
مقاله استرس اکسداتیو
مقاله پروفایل لیپیدی
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمی نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: نجف زاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کوچک مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اهمیت آهن و نقش استرس اکسیداتیو در بروز سمیت آن، در مطالعه حاضر تاثیر نانو اکسید آهن بر تغییرات شاخص های استرس اکسیداتیو و پروفایل لیپیدی سرم و کبد موش های صحرایی بررسی شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی تعداد ۱۵ سر موش صحرایی در سه گروه به صورت زیر استفاده شدند: یک گروه از موش ها به عنوان شاهد نگهداری شدند و در دو گروه دیگر اکسید آهن معمولی و نانواکسید آهن با دوز۸mg/kg  به صورت داخل صفاقی و به مدت ۱۵ روز تجویز شد. مقادیر مالون دی آلدئید، فعالیت آنتی اکسیدانی، تری گلیسرید و کلسترول در سرم و کبد، مقدار پروتئین کربونیل و لیپید تام در کبد و مقدار LDL، VLDL و HDL در سرم موش ها تعیین شد.
نتایج: اگر چه اکسید آهن به صورت نانو و معمولی بر فعالیت آنتی اکسیدانی سرم تاثیری نداشت، ولی مقدار آن را به طور معنی داری (P=0.02) در کبد افزایش داد. مقدار مالون دی آلدئید سرم در گروه دریافت کننده نانو اکسید آهن در مقایسه با دو گروه دیگر کاهش (P=0.001) و در کبد افزایش (P=0.04) داشت. مقدار پروتئین کربونیل کبد نیز توسط اکسید آهن نانو و معمولی افزایش معنی داری یافت (P=0.05). مقدار تری گلیسرید و VLDL سرم توسط اکسید آهن نانو و معمولی کاهش معنی دار (P=0.001) و مقدار LDL سرمی توسط نانو اکسید آهن افزایش معنی داری (P=0.02) داشت.
نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت با توجه به دوز مصرفی و دوره کوتاه مدت تجویز در مطالعه حاضر تغییرات ایجاد شده توسط نانو اکسید آهن تا حدودی بیان گر افزایش استرس اکسیداتیو در کبد بوده و مستعد کننده آترواسکلروز می باشد.