مقاله بررسی تاثیر مصرف زنجبیل (Zingiber officinale) بر روی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم و وزن نهایی در طیور گوشتی نژاد راس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مصرف زنجبیل (Zingiber officinale) بر روی برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم و وزن نهایی در طیور گوشتی نژاد راس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پودر زنجبیل
مقاله وزن نهایی
مقاله فاکتورهای بیوشیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنجبیل (Zingiber officinale) گیاهی از خانواده Zingiberaceae است. مطالعات نشان داده است که عصاره زنجبیل دارای خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد باکتریایی، ضد قارچی، تحریک سیستم ایمنی و ضد میکروبی میباشد. از آنجا که زنجبیل دارای اثرات مختلف گوارشی و واجد ارزش تغذیه ای است، جهت تعیین اثرات دارویی و تغذیه ای این گیاه در این تحقیق، تاثیر تغذیه با پودر زنجبیل بر روی برخی از فاکتورهای سرمی مرتبط با نمودار متابولیکی طیور مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق ۱۰۰۰ عدد جوجه گوشتی نژاد راس بصورت تصادفی به ۴ گروه ۲۵۰ تایی شاهد یا گروه A (تغذیه بدون پودر زنجبیل)، گروه تیمار B (تغذیه با پودر زنجبیل با دوز یک کیلوگرم در هر تن جیره)، گروه تیمار C (تغذیه با پودر زنجبیل با دوز ۲ کیلوگرم در هر تن جیره) و گروه تیمار D (تغذیه با پودر زنجبیل با دوز ۳ کیلوگرم در هر تن جیره) تقسیم شد. جوجه ها در یک دوره پرورشی ۴۲ روزه با جیره های تعیین شده تغذیه و در پایان دوره ضمن تعیین وزن نهایی، از آنها خونگیری بعمل آمده و نسبت به سنجش فاکتورهای سرمی پروتئین، اسید اوریک، گلوکز و ارزیابی فعالیت سرمی آنزیم AST اقدام شد و نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این بررسی افزایش معنی دار وزن نهایی، فعالیت آنزیم AST و گلوکز دیده شد ضمن آنکه در مورد اسید اوریک و پروتیئن اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. لذا می توان نتیجه گیری کرد که استفاده از پودر زنجبیل با دوز ۱ کیلو در تن در تغذیه طیور، بر روی کلیه ها اثر سوئی نداشته و موجب افزایش وزن نهایی و افزایش تولید میشود.