مقاله بررسی تاثیر مشارکت مدیریت شده پرستار، والد بر میزان رضایت مادران از مراقبت کودکان مبتلا به بیماری مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۴۲ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مشارکت مدیریت شده پرستار، والد بر میزان رضایت مادران از مراقبت کودکان مبتلا به بیماری مزمن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بستری شدن
مقاله بیماری مزمن
مقاله کودکان
مقاله مشارکت پرستار
مقاله والد
مقاله رضایت مادر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آیین فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: فروزنده نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: الحانی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: علیرغم توافق جهانی در خصوص اهمیت مشارکت خانواده در مراقبت، معنای آن دچار ابهام است. در مطالعه حاضر، محقق به تعیین تاثیر بکارگیری مدل مشارکت پرستار، والد بر میزان رضایت مادران از مراقبت پرداخته است.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع مداخله ای با طراحی تحقیق نیمه تجربی دو گروهی بود که در مرکز طبی کودکان تهران انجام گرفت. ابتدا در یک دوره ۳ ماهه ۳۰ کودک سن مدرسه مبتلا به بیماری مزمن گوارشی و روماتیسمی بستری در بیمارستان و مادران آنان به عنوان گروه کنترل (دریافت کننده مراقبت روتین) وارد مطالعه شدند. نمونه گیری در دو مقطع زمانی ۳ ماهه صورت گرفت. در مدت زمان پژوهش تمامی نمونه هایی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، وارد مطالعه گردیدند. پس از اتمام نمونه گیری مرحله کنترل (تعداد نمونه: ۳۰ نفر)، مشارکت مدیریت شده پرستار، والد در بخش به اجرا گذاشته شد. پس از گذشت دو هفته از شروع اجرای مدل، ۲۵ کودک بستری و مادران آنها به عنوان گروه آزمون وارد مطالعه گردیدند. رضایت مادران هر دو گروه نیز با استفاده از پرسشنامه رضایت از مراقبت تدوین شده توسط پژوهشگر در هنگام ترخیص مورد ارزشیابی قرار گرفت.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میانگین رضایت کلی مادران از مراقبت پرستاری در گروه آزمون (۸۰٫۲۴±۱۰٫۸) به طور معنی داری از گروه کنترل (۲۰٫۷±۸) بیشتر است. (P<0.001). همچنین میانگین رضایت مادران در پنج حیطه اطلاع رسانی، ارتباطات، مهارتهای بالینی، عاطفی و مشارکت خانواده به تفکیک در گروه آزمون بطور معنی داری بیشتر از گروه کنترل است (P<0.001).
نتیجه گیری: یافته های نهایی این پژوهش حاکی از آن است که مشارکت مدیریت شده پرستار، والد می تواند جهت افزایش رضایت مادران از مراقبت مورد استفاده قرار گیرد.