مقاله بررسی تاثیر مشارکت سیاسی بر توسعه سیاسی (مورد مطالعه: جوانان شهر خلخال) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات توسعه اجتماعی ایران از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مشارکت سیاسی بر توسعه سیاسی (مورد مطالعه: جوانان شهر خلخال)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله مشارکت سیاسی
مقاله توسعه سیاسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری سیدغنی
جناب آقای / سرکار خانم: بشیری گیوی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جنتی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف توسعه سیاسی گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی می باشد.مهمترین لوازم بلافاصل توسعه سیاسی شامل: سازمان یابی گروه ها و نیروهای اجتماعی، آزادی آنها در مشارکت و رقابت سیاسی، وجود مکانیسم های حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی، خشونت زدایی از زندگی سیاسی در جهت تقویت ثبات سیاسی، مشروعیت چارچوب های نهادی وقانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جزء آن، می باشد. مشارکت سیاسی جوانان که بزرگترین گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و مسوولان اداره جامعه در آینده محسوب می شوند، اهمیت خاصی برای توسعه سیاسی و پویایی جامعه دارد. بی شک جوانان یکی از اقشار اجتماعی هستند که به اقتضای عوامل مختلفی چون استقلال خواهی، نوجویی و آرمانگرایی در فعالیت های سیاسی، انگیزه بالایی در مشارکت سیاسی دارند. بر این اساس هدف این مطالعه شناخت تاثیر مشارکت سیاسی جوانان بر توسعه سیاسی است. از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی می باشد که بصورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری کلیه جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله شهرستان خلخال که براساس آخرین آمار تعدادشان ۲۲۶۳۶ نفر برآورده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۵۰ نفر بدست آمد و با روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای با حجم نامتناسب، نمونه های آماری انتخاب شد. یافته ها نشان داد بین متغییرهای اعتماد به رسانه های جمعی، اعتماد به افراد مذهبی، اعتماد به سیاسیون، اعتماد سیاسی، مشارکت سیاسی با توسعه سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارتی نتایج حاصل از این یافته ها نشان دهنده تاثیر عواملی چون اعتماد به رسانه های گروهی، اعتماد به سیاسیون و اعتماد سیاسی و اعتماد به افراد مذهبی، مشارکت سیاسی بر میزان توسعه سیاسی است. این عوامل از جمله شاخص های مهم توسعه هستند، مبحث توسعه و روند حرکت به سمت ارتقای کمی وکیفی شاخصه های پیشرفت و توسعه از جمله عوامل بسیار مهمی است که تمام تلاش تصمیم گیرندگان و سردمداران کشورها بخصوص جهان سوم را به خود مشغول داشته است.