مقاله بررسی تاثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۸ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل
مقاله توانبخشی روانی
مقاله توانبخشی چند بعدی
مقاله اضطراب
مقاله همودیالیز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افکند صغری
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی تبریزی کیان
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی خشکناب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رضاسلطانی پوریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استفاده طولانی مدت از همودیالیز، منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن همه ابعاد وجودی بیماران همودیالیزی و بروز اختلالاتی چون اضطراب در این بیماران می شود. این مطالعه، به منظور تعیین تاثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی طراحی و اجرا گردیده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی قبل و بعد است که بر روی ۳۵ بیمار همودیالیزی بیمارستان رازی رشت (آزمون) و ۳۵ بیمار همودیالیزی بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی (شاهد) در سال ۱۳۹۰ با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف، انجام شده است. مداخله بر اساس مدل توانبخشی روانی چند بعدی به صورت تیمی و با حضور پزشک، پرستار، روان شناس، کارشناس تغذیه، مددجو و خانواده و با در نظر گرفتن ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی هر کدام از بیماران و به مدت سه ماه انجام گردیده است. ابزار گردآوری شامل پرسش نامه های دموگرافیک و خودسنجی اضطراب زونگ (SAS) بوده که سه ماه قبل و بعد از مداخله انداره گیری شده است. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار ۱۶SPSS و آزمون های آماری توصیفی، تی زوجی، تی مستقل، کای دو و فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها بین میانگین امتیاز اضطراب نمونه های پژوهش قبل (۳٫۹۷۲
±۴۸٫۴۰) و بعد از مداخله (۶٫۳۳۱±۴۲٫۵۷) در گروه آزمون تفاوت معنی داری را نشان می دهد (۰٫۰۰۱>p).
نتیجه گیری: با اجرای مدل مراقبتی توانبخشی روانی چندبعدی، تفاوت معنی داری در امتیاز اضطراب بیماران همودیالیزی ایجاد می شود، به طوری که اجرای این مدل مراقبتی، با بهبود وضعیت زندگی بیماران همودیالیزی همراه است.