مقاله بررسی تاثیر مدت زمان روش مراقبت کانگورویی بر رشد نوزادان کم وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۸ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مدت زمان روش مراقبت کانگورویی بر رشد نوزادان کم وزن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد
مقاله مراقبت کانگورویی
مقاله نوزاد کم وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بصیری بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری فرح شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: کم وزنی هنگام تولد یکی از عوامل عمده مرگ و میر نوزادان است. علی رغم مورد توجه قرار گرفتن تاثیر مراقبت کانگورویی در مطالعات مختلف بر روی رشد نوزادان کم وزن، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مدت زمان انجام روش مراقبت کانگورویی بر روی رشد نوزادان کم وزن(وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم) بستری شده در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان فاطمیه همدان در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت.
روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است که بر روی ۱۱۵ نوزاد کم وزن بستری که بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند انجام شد. نوزادان گروه اول در شبانه روز حداکثر ۴ ساعت و نوزادان گروه دوم بیشتر از ۴ ساعت با روش مراقبت کانگورویی توسط مادر تحت مراقبت قرار گرفتند. نوزادان هر دو گروه از نظر شاخص های وزن گیری و دمای بدن ، درصد اشباع اکسیژن ، دفعات شیرخوردن و ابتلا به عفونت در روزهای سوم و پنجم بعد از مراقبت مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS ویرایش شانزدهم، مجذور آزمون کای و تی در سطح معنا داری P<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: در گروه مراقبت کانگورویی بیشتر از ۴ ساعت، میانگین و انحراف معیار وزن گیری ، درصد اشباع اکسیژن ، دفعات شیر خوردن در شبانه روز بیشتر از گروه دریافت کننده مراقبت کانگورویی کمتر از ۴ ساعت بود (
P<0.05) اما تفاوت آماری معنی دار بین دوگروه از نظر میزان دمای بدن و ابتلا به عفونت بدست نیامد.
نتیجه نهایی: مراقبت کانگورویی بیشتر از ۴ ساعت نسبت به مراقبت کانگورویی کمتر از ۴ ساعت سبب رشد و نمو و ثبات بیشتر معیارهای فیزیولوژیک نوزادان کم وزن می شود. بنابراین ضروری است فواید ، تاثیرات و راهکارهای افزایش مدت زمان مراقبت کانگورویی مورد توجه سیاستگذاران و دست اندرکاران بهداشتی درمانی کشور قرار گیرد.