مقاله بررسی تاثیر مداخله ارگونومیک در کاهش اختلالات اسکلتی- ماهیچه ای در کارکنان دانشکده پزشکی شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مداخله ارگونومیک در کاهش اختلالات اسکلتی- ماهیچه ای در کارکنان دانشکده پزشکی شیراز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مداخله ارگونومیک
مقاله اختلالات اسکلتی
مقاله ماهیچه ای
مقاله کارکنان دانشکده پزشکی
مقاله QEC ،RULA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصباح سیدفخرالدین
جناب آقای / سرکار خانم: چوبینه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: توضیحیان مرضیه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: نقیب الحسینی سیدفخرالدین
جناب آقای / سرکار خانم: شیدموسوی سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: پاک شیر کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شبان سروستانی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: درصد بالایی از ناراحتی های اسکلتی- ماهیچه ای به علت وضعیت بدنی نامناسب و طراحی ضعیف ایستگاه های کار می باشد. بنابراین پژوهش حاضر جهت بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی- ماهیچه ای، ارزیابی ایستگاه های کاری و بررسی تاثیر اقدامات مداخله ای ارگونومیک در بین کارکنان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گردید.
روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای، ۲۰۰ نفر از کارکنان واحدهای مختلف دانشکده پزشکی شرکت نمودند. افراد به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه، روش های استانداردRULA  و QEC، جمع آوری شد و همچنین لیست ارزیابی ارگونومیک پست های کار به منظور ارزیابی شرایط کاری استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که بعد از انجام اقدام مداخله ای جهت گروه آزمایش، بین افزایش آگاهی از اصول ارگونومی و بهبود ایستگاه کاری ارتباط معنی داری (p£۰٫۰۵) وجود دارد. همچنین کاهشی معنی دار(p£۰٫۰۵)  در میزان ناراحتی اسکلتی- ماهیچه ای توسط کارکنان گروه آزمایش بعد از مداخله، مشاهده گردید. سطح خطر بعد از اقدام اصلاحی کمتر شد و وضعیت بدن بهبود یافت. همچنین ارتباط معنی داری (p£۰٫۰۵) بین سطح خطر با گردن و شانه درد در گروه آزمایش مشاهده شد. بعد از انجام مداخله، امتیاز ایستگاه کار نیز افزایش معنادار (p£۰٫۰۵) یافت.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه می توان گفت که مداخله ارگونومیک می تواند باعث بهبود وضعیت بدن، ایستگاه های کار و همچنین کاهش میزان شیوع اختلالات اسکلتی – ماهیچه ای در بین کارکنان شود.