مقاله بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر توانمندسازی سالمندان بر اساس الگوی خانواده محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۳۰۱ تا ۳۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر توانمندسازی سالمندان بر اساس الگوی خانواده محور
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی توانمندسازی خانواده محور
مقاله کیفیت زندگی
مقاله خودکارامدی
مقاله عزت نفس
مقاله تهدید درک شده
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی لیلی
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسایل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی می باشد. در نظر داشتن نیازهای خاص این دوران و توجه به توانمندسازی، عزت نفس و خودکارامدی در سالمندان امر بسیار مهمی است که به طور عمده مورد غفلت قرار می گیرد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی خانواده محور بر توانمندسازی سالمندان با تاکید بر خودکارامدی، عزت نفس، تهدید درک شده و کیفیت زندگی سالمندان شهر اصفهان انجام گرفت.
روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، ۶۴ نفر سالمند دارای توانایی انجام کارهای معمول و روزانه بدون وابستگی به دیگران و فاقد بیماری های سیستمیک و محدود کننده، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. برای گروه آزمون، الگوی توانمندسازی خانواده محور در ۱۰ جلسه ۴۵ دقیقه ای آموزش و اجرا گردید. سطح تهدید درک شده، عزت نفس، خودکارامدی و کیفیت زندگی هر دو گروه، قبل از مداخله و در پایان مداخله به وسیله پرسشنامه ارزیابی شد و در نهایت از آزمون های Paired-t ،c2 و Independent-t جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده گردید.
یافته ها: آزمون آماری Paired-t بیانگر تاثیر به کارگیری الگوی توانمندسازی خانواده محور در افزایش معنی دار سطح کیفیت زندگی گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد بود (P<0.01). آزمون آماری Independent-t اختلاف معنی داری را در دو گروه آزمون و شاهد بعد از اجرای برنامه در نمره عزت نفس (P<0.01) نشان داد، اما خودکارامدی سالمندان بر خلاف افزایش نسبت به قبل از مداخله، معنی دار نبود (P=0.07). آزمون Independent-t در زمینه خودکارامدی تفاوت معنی داری بین دو گروه قبل از آموزش نشان نداد و بر خلاف افزایش نمره خودکارامدی بعد از مداخله این اختلاف معنی دار نبود (P=0.07).
نتیجه گیری: الگوی توانمندسازی خانواده محور در سالمندان منجر به ارتقای سطح خودکارامدی، عزت نفس، تهدید درک شده و در نهایت کیفیت زندگی سالمندان گردید. اجرای برنامه هایی با محوریت خانواده، در این گروه سنی توصیه می گردد.