مقاله بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر توانمندسازی دانش آموزان در پیشگیری از مصرف سیگار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۵۲ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر توانمندسازی دانش آموزان در پیشگیری از مصرف سیگار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیگار
مقاله دانش آموزان
مقاله توانمندسازی
مقاله عزت نفس
مقاله خودکنترلی
مقاله خودکارآمدی
مقاله حل مساله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلحی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه ای سیدمحمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: روشنایی قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: میزان شیوع مصرف سیگار در میان نوجوانان رو به افزایش است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر توانمندسازی دانش آموزان پسر پایه سوم دبیرستان های همدان در پیشگیری از مصرف سیگار است.
روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی از نوع شاهددار که در سال تحصیلی ۹۰ – ۱۳۸۹ انجام شد، ۲۴۰ دانش آموزان به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه ۱۲۰ نفره آزمون و کنترل تقسیم شدند. وسیله گردآوری اطلاعات پرسش نامه های استاندارد عزت نفس، مهارت حل مساله، و خودکارآمدی و چک لیست رفتار پیشگیری از مصرف سیگار بود. بر اساس نتایج حاصل از تکمیل اولیه پرسش نامه ها و چک لیست، مداخله مناسب طراحی و در گروه آزمون اجرا شد. یک ماه بعد از مداخله اطلاعات دو گروه جمع آوری و در نرم افزار spss16 با استفاده از آزمون های آماری مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: قبل از مداخله رفتار پیشگیری از مصرف سیگار، میانگین نمره عزت نفس، خودکنترلی، خودکارآمدی و مهارت حل مساله در دانش آموزان دو گروه در حد متوسط بود و از این نظر تفاوت معنادار نداشتند. پس از مداخله میانگین نمرات عزت نفس، خودکنترلی (p= 0.003)، خودکارآمدی (p= 0.014) و مهارت حل مساله (p= 0.001) در دو گروه تفاوت معنادار نشان داد و میان رفتار پیشگیری از مصرف سیگار در دو گروه اختلاف معنی دار مشاهده شد (p= 0.02).
نتیجه گیری: مداخله آموزشی با ارتقاء عزت نفس، خودکنترلی، خودکارآمدی و مهارت حل مساله موجب توانمندی دانش آموزان مورد بررسی برای پیشگیری از مصرف سیگار می شود.