مقاله بررسی تاثیر مخارج سلامت بر شاخص های سلامت کشورهایی با سطح درآمد متوسط: مطالعه موردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر مخارج سلامت بر شاخص های سلامت کشورهایی با سطح درآمد متوسط: مطالعه موردی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعیت سلامت
مقاله مخارج سلامت
مقاله داده های تابلویی
مقاله کشورهایی با سطح درآمد متوسط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی سیدکمال
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی خانقاهی رباب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلامت به عنوان یکی از ارکان سرمایه انسانی نقش زیادی در رشد و توسعه کشورها دارد. از این رو سرمایه گذاری در جهت بهبود وضعیت سلامت دارای اهمیت زیادی است. در این مطالعه سعی شد، با استفاده از اطلاعات تابلویی ۶۸ کشور با سطح درآمد متوسط طی دوره زمانی ۲۰۱۰-۱۹۹۵ تاثیر مخارج سلامت روی وضعیت سلامت مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از رهیافت اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان داد در نمونه مورد بررسی افزایش مخارج سلامت با افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ مرگ و میر و کاهش نرخ مرگ و میر کودکان همراه است. نتایج همچنین نشان داد اگرچه مخارج سلامت عمومی و مخارج سلامت خصوصی هر دو نتایج سلامت را بهبود می بخشند، میزان اثر گذاری هر یک از این دو متغیر روی شاخص های مختلف وضعیت سلامت یکسان نیست. مخارج سلامت خصوصی نسبت به مخارج سلامت عمومی تاثیر بیشتری روی امید به زندگی در بدو تولد داشته است. در حالی که مخارج سلامت عمومی به نسبت بیشتر از مخارج سلامت خصوصی نرخ مرگ و میر و نرخ مرگ و میر نوزادان را در نمونه مورد بررسی کاهش می دهد. بر اساس نتایج بدست آمده، مخارج سلامت یکی از عوامل مهم تعیین کننده وضعیت سلامت در بین کشورها بوده و تخصیص منابع بیشتری به بخش سلامت می تواند به طور قابل توجهی وضعیت سلامت را بهبود بخشد.