مقاله بررسی تاثیر محیط های مختلف نیتروژن بر بقا و رشد جلبک سبز Scendesmus sp در شرایط نور محدود و عدم تلقیح دی اکسید کربن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر محیط های مختلف نیتروژن بر بقا و رشد جلبک سبز Scendesmus sp در شرایط نور محدود و عدم تلقیح دی اکسید کربن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذیه نیتروژنه
مقاله رشد
مقاله سندسموس
مقاله مکانیسم تراکمی دی اکسید کربن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میربهبهانی سیدجابر
جناب آقای / سرکار خانم: ساطعی آرین
جناب آقای / سرکار خانم: شکروی شادمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تاثیر تغییر در غلظت های نیتروژن معدنی (نیترات و آمونیوم) و آلی (اوره) در شرایط نور محدود (۱۵۰۰ لوکس) و عدم هوادهی (محدودیت دی اکسید کربن) بر رشد و وضعیت رنگیزه ای (کاروتنویید) در جلبک سبز Scenedesmus sp. مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه از شالیزارهای استان گلستان (گرگان) جمع آوری شده، پس از تخلیص، در شرایط نوری ۱۵۰۰ لوکس به صورت مستمر و غلظت های ۲ و ۵ و ۱۰ میلی مولار اوره، ۵ و ۱۰ میلی مولار نیترات، و ۱و ۲ میلی مولار آمونیوم قرار گرفت. از تلقیح دی اکسید کربن به نمونه در طول آزمایش خودداری گردید. در هر مورد رشد (بر اساس کدورت سنجی) و وضعیت رنگیزه ای (به صورت در زیوه و در شیشه) سنجش گردید. نتایج نشان داد که رشد در محیط نیترات (به طور کلی) با لاتر می باشد. به کارگیری نیتروژن آلی (اوره) در روزهای نخست و غلظت های ۵ و ۱۰ میلی مولار به خصوص در روزهای نخست سبب بروز تنش در نمونه می گردد. در شرایط نیتروژن معدنی، غلظت ۱۰ میلی مولار نیترات رشد بیش تری را سبب گردیده است. به همین ترتییب رشد در شرایط کاهش آمونیوم (۱ میلی مولار) بالاتر از افزایش آن (به حد ۲ میلی مولار) می باشد. رنگیزه های کاروتنوییدی در محیط نیترات، تحت تاثیر غلظت های مختلف، تغییر کمی، معنی داری از خود نشان نمی دهند. به نظر می رسد که مکانیسم تراکمی فعال نمونه در شرایط محدودیت دی اکسید کربن، سبب حفظ بقای آن می گردد.