مقاله بررسی تاثیر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glyssine Max) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glyssine Max)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهن
مقاله روی
مقاله سویا
مقاله عملکرد
مقاله اجزای عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکرمی وشته مریم
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: گل زردی فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی عناصر روی و آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام شد. تیمارهای محلول پاشی شامل سه سطح محلول پاشی آهن (عدم محلول پاشی، یک بار محلول پاشی، دو بار محلول پاشی) و سه سطح محلول پاشی روی (عدم محلول پاشی، یک بار محلول پاشی، دو بار محلول پاشی) بودند. نتایج نشان داد که محلول پاشی آهن تاثیر معنی داری بر عملکرد سویا نداشت و اختلاف معنی داری را با عدم محلول پاشی نشان نداد. اثرات متقابل محلول پاشی آهن و روی بر روی صفات مورد بررسی معنی دار نبود. نتایج نشان داد که دو بار محلول پاشی روی تاثیر معنی داری بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا داشت و عملکرد دانه را به میزان ۱۲۷۶ کیلوگرم در هکتار نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. هم چنین یک بار محلول پاشی روی نیز اختلاف معنی داری را نشان داد و به میزان ۶۰۷ کیلوگرم در هکتار عملکرد سویا را نسبت به تیمار عدم محلول پاشی افزایش داد. نتایج هم چنین نشان داد که دو بار محلول پاشی روی باعث افزایش معنی دار مقدار ماده خشک گیاه گردید، که این افزایش در تیمار دو بار محلول پاشی ۹۵ درصد بیشتر از تیمار عدم محلول پاشی بود. نتایج ازمایش نشان داد که می توان با محلول پاشی روی، عملکرد سویا را تا حد زیادی افزایش داد.