مقاله بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی موثر بر شیوع سزارین در بیمارستان های استان اردبیل در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۳۴۹ تا ۳۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی موثر بر شیوع سزارین در بیمارستان های استان اردبیل در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سزارین
مقاله عوامل اجتماعی
مقاله اقتصادی
مقاله غیر بالینی
مقاله شیوع
مقاله استان اردبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری اصل منصور
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری فیض اله
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سزارین عبارت است از روش جراحی که به وسیله آن نوزاد از طریق برش روی دیواره شکم و برش جدار رحم متولد می شود. سزارین هم اکنون در کشور ما و از جمله استان اردبیل از شیوع بالایی برخوردار می باشد. به همین منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و عوامل غیر طبی موثر بر شیوع آن طراحی و اجرا گردید.
روش کار: مطالعه مقطعی حاضر بر روی ۱۲۰۰ نفر از زنان مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی سطح استان اردبیل به روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارspss-11.5 و آزمونChi-square مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: مطابق یافته های به دست آمده ۵۴٫۶% از زایمان ها در سطح استان اردبیل به روش سزارین انجام شده است. بیشترین میزان سزارین در بیمارستان خصوصی و به میزان ۹۳٫۹% بود. میزان شیوع در بیمارستان های دیگر، متفاوت بود. در این مطالعه بین متغیرهای سن، میزان تحصیلات، وضعیت اقتصادی، وضعیت اشتغال، سابقه سزارین، نوع بیمه، نوع بیمارستان، محل سکونت، داشتن خودرو سواری، تعداد فرزندان، میزان رضایت، نحوه انتخاب روش زایمان با زایمان سزارین ارتباط معنی دار وجود داشت. همچنین در این مطالعه بین بیمه تکمیلی و روش زایمان سزارین ارتباط معنی دار وجود نداشت.
نتیجه گیری: اگر چه سزارین به عنوان یک عمل نجات مادر و نوزاد در مواقع ضروری پذیرفته شده است، اما به دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی که عمدتا هم دلائل غیرطبی می باشند، رو به افزایش است. بر اساس نظر سازمان بهداشت جهانی، شیوع سزارین بیشتر از ۱۵% هیچ توجیهی ندارد. عوامل اجتماعی، اقتصادی و غیربالینی متعددی از ابعاد مختلف بر این میزان شیوع تاثیر دارند.