مقاله بررسی تاثیر ماساژ پا بر اختلال خواب مادران در دوره پس از زایمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم آبان ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ماساژ پا بر اختلال خواب مادران در دوره پس از زایمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال خواب
مقاله تعداد بارداری
مقاله دوره پس از زایمان
مقاله ماساژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرداسی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: تدین میترا
جناب آقای / سرکار خانم: نجار شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی زاده محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دوره پس از زایمان، انتقال به یک مرحله بحرانی است و تغییرات سریعی که پس از زایمان تجربه می شوند، مادر را در معرض تجربیات ناخوشایندی از جمله تغییرات الگوی خواب قرار می دهند. ماساژ به عنوان یکی از درمان های مکمل، منجر به تسریع بهبود در اختلال خواب مادران می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر ماساژ پا بر بهبود اختلال خواب مادران در دوره پس از زایمان انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۹۰ بر روی ۶۰ مادر نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرمشهر انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند (۳۰ نفر در گروه کنترل و ۳۰ نفر در گروه مداخله). ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مشخصات فردی و شاخص کیفیت خواب پیتس بورگ بود. برای گروه مداخله، ماساژ پا به مدت ۵ روز متوالی، هر روز ۳۰ دقیقه عصر انجام شد و گروه کنترل مداخله ای نداشت. اطلاعات پژوهش در بدو ورود به مطالعه (روز ۱۳ پس از زایمان)، بلافاصله پس از مداخله و یک هفته پس از مداخله جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۷) و آزمون های آماری اندازه گیری مکرر، کای اسکوئر و آزمون تی زوجی انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در انتهای مطالعه، مقایسه میانگین کیفیت خواب پیتس بورگ در مراحل قبل، بلافاصله بعد و یک هفته بعد از ماساژ در گروه مداخله متفاوت بود و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (۰٫۰۰۱>p).
نتیجه گیری: انجام ماساژ بر بهبود اختلال خواب مادران موثر است، لذا پیشنهاد می شود انجام ماساژ پا در جهت ارتقاء کیفیت مراقبت های پس از زایمان مورد توجه قرار گیرد.