مقاله بررسی تاثیر ماساژ در حین لیبر بر طول مدت و میزان درد زایمان در زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول بهمن ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ماساژ در حین لیبر بر طول مدت و میزان درد زایمان در زنان نخست زا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد زایمان
مقاله زایمان
مقاله ماساژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاوندی زاده اقدم سیما
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب عزیزاله
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم زاده رافت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: طول مدت و درد زایمان، مواردی هستند که می توانند بر روی نتایج مادری و نوزادی زایمان تاثیر بگذارند. پزشکان و محققین معتقدند که برای کاهش طول مدت و شدت درد زایمان، باید به روش های بی خطر و ایمن متوسل شد که در عین موثر بودن، عوارضی را برای مادر و جنین ایجاد نکنند. تاکنون در استفاده از روش های غیردارویی، عوارض مادری و جنینی مشاهده نشده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر ماساژ بر میزان درد و طول مدت زایمان در زنان نخست زا انجام شد.
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۱۰۰ زن نخست زایی که جهت زایمان به بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان اردبیل مراجعه و بستری شده بودند، انجام شد. ۵۰ نفر در گروه آزمون (ماساژ از انتهای مهره های ساکروم تا مهره های کمر) و ۵۰ نفر در گروه شاهد (بدون ماساژ) قرار گرفتند. در گروه آزمون، ماساژ به مدت ۳۰ دقیقه در حین انقباضات و در دیلاتاسیون ۴، ۶، ۸ و ۱۰ سانتی متری سرویکس انجام شد و سپس شدت درد زایمان در پایان مرحله دوم زایمان و طول مدت زمان فاز فعال و مرحله دوم زایمان در هر دو گروه ثبت شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۲) و آزمون های تی، کای اسکوئر و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه ماساژ به طور معناداری باعث کاهش طول زایمان در پایان مرحله اول زایمان (۰٫۰۰۱>p) و کاهش شدت درد زایمان (۰٫۰۰۱>p) شد.
نتیجه گیری: ماساژ در لیبر باعث کاهش طول مدت و درد زایمان می شود و می تواند به عنوان یک روش ایمن، بدون عارضه جانبی و آسان، مددجویان را در جهت کاهش طول مدت و درد زایمان یاری کند.