مقاله بررسی تاثیر ماساژ بازتابی بر کنترل درد پس از عمل آپاندکتومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۶۹۶ تا ۷۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ماساژ بازتابی بر کنترل درد پس از عمل آپاندکتومی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله آپاندکتومی
مقاله ماساژ
مقاله رفلکسولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تدین فر موسی الرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خورسندوکیل زاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: باغانی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: رخشانی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آپاندیسیت، شایع ترین علت شکم حاد در دنیا و درد پس از عمل آن، همانند سایر اعمال جراحی، یکی از شایع ترین مشکلات آن می باشد. امروزه، برای کاهش عوارض دارویی گرایش زیادی به سمت روش های غیردارویی و طب مکمل پیدا شده است. «رفلکسولوژی»، یکی از این درمان ها بوده که با اعمال فشار بر روی مناطق مشخص در کف دست، پا و گوش می تواند استرس و درد را در نقاط خاصی از بدن کاهش دهد. هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر این ماساژ بر کاهش درد پس از عمل جراحی آپاندکتومی می باشد.
مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۹۲ در بخش اورژانس جراحی بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد انجام شده و در آن، میزان درد ۱۰۵ بیمار، قبل، بلافاصله، یک ساعت، شش ساعت و ۲۴ ساعت بعد مداخله، در سه گروه مداخله، پلاسبو و شاهد با هم مقایسه گردیده است. بیماران در هر سه گروه، بر اساس نیاز، مسکن دریافت می کرده اند. درگروه آزمون، پای راست در ناحیه ای مشخص، به مدت ده دقیقه، و بر روی نقطه شن من گوش به مدت یک دقیقه، فشار داده شده است. این فشار در بیماران گروه پلاسبو، بر روی پشت پای چپ و لاله گوش راست اعمال گردیده است. بیماران گروه شاهد نیز، تنها مراقبت های روتین را دریافت نموده اند. نتایج در سطح اطمینان ۹۵% مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 21 صورت پذیرفته است.
یافته ها: میانگین میزان درد در ابتدای مطالعه در گروه های مختلف بر اساس آزمون آماری آنالیز واریانس داده های تکرارپذیر، تفاوت آماری معنی داری نداشته (p=0.439)، اما اختلاف میزان درد بین گروه مداخله با سایر گروه ها بعد ماساژ درمانی، معنی دار بوده است (p£۰٫۰۰۱).
نتیجه گیری: «رفلکسولوژی»، پس از عمل جراحی آپاندیس، برکاهش درد موثراست. لذا به پرستاران پیشنهاد می شود از این روش به عنوان یک روش درمانی جهت کاهش درد در این بیماران استفاده کنند.