مقاله بررسی تاثیر ماساژ استروک سطحی پشت بر اضطراب بیماران مبتلا به سکته مغزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ماساژ استروک سطحی پشت بر اضطراب بیماران مبتلا به سکته مغزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ استروک سطحی پشت
مقاله اضطراب
مقاله سکته مغزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتشی وجیهه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: دالوندی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سکته مغزی یک بیماری ناتوان کننده می باشد که استقلال بیمار را در انجام فعالیت های روزمره به شدت محدود نموده و باعث اضطراب بیمار می شود. ماساژ درمانی به عنوان یک هنر مفید و موثر در حرفه پرستاری شناخته شده است که یکی از انواع آن، ماساژ استروک سطحی پشت SSBM)) می باشد؛ لذا پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر ماساژ SSBM بر اضطراب بیماران مبتلا به سکته مغزی انجام شده است.
روش بررسی: در این پژوهش کارآزمایی بالینی که به صورت نیمه تجربی انجام شد، تعداد ۳۴ بیمار از میان ۷۰ بیمار مراجعه کننده به مرکز توانبخشی تبسم شهر تهران در سال ۱۳۸۹ انتخاب شدند و به روش تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده ها شامل پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک و اضطراب آشکار اسپیل برگر بود. میزان اضطراب قبل و ۲۴ ساعت پس از آخرین جلسه ماساژ SSBM در گروه ها ارزیابی و مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمره اضطراب قبل از مداخله در گروه آزمون ۶۱٫۴۰±۸٫۲۵ و در گروه شاهد ۶۱٫۸۰±۳٫۸۵ بود که از لحاظ آماری تفاوت معناداری را نشان نداد (P>0.05). پس از مداخله میانگین نمره اضطراب گروه آزمون ۳۴٫۶۰±۴٫۶۲ و گروه شاهد ۵۸٫۸۰±۳٫۴۴ بدست آمد که تفاوت معناداری را نسبت به قبل از آزمون نشان داد (P<0.001).
نتیجه گیری: بکارگیری ماساژ SSBM توسط پرسنل درمانی و مراقبتی می تواند گام موثری در پیشگیری یا کاهش اضطراب مبتلایان به سکته مغزی محسوب گردد.