مقاله بررسی تاثیر قابلیت پردازش سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد سازمانی مجتمع فولاد شاهین بناب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر قابلیت پردازش سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد سازمانی مجتمع فولاد شاهین بناب
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم اطلاعاتی حسابداری
مقاله عملکرد سازمانی
مقاله قابلیت دسترسی به منابع مالی
مقاله تصور ذهنی و وفاداری مشتریان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی جباری رامین
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: داداشی خاص اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی این مقاله بررسی تاثیر قابلیت پردازش سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد سازمانی مجتمع فولاد شاهین بناب می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر مستقل تحقیق (سیستم اطلاعاتی حسابداری) از چارچوب نظری آلریج گلیناس شامل ده مولفه؛ فن آوری، پایگاه داده ها، گزارشگری، کنترل، عملیات تجاری، پردازش رویدادها، تصمیم گیری مدیریت، توسعه عملیات و سیستم ها، ارتباطات و اصول حسابداری و حسابرسی و برای اندازه گیری متغیر وابسته (عملکرد سازمانی) از چارچوب نظری خاندوالا شامل قابلیت دسترسی به منابع مالی و تصور ذهنی و وفاداری مشتریان استفاده شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اهم و دو فرضیه فرعی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان بخش اداری – مالی مجتمع فولاد شاهین بناب می باشند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری ۴۰ نفر بود. ابزار سنجش متغیرهای تحقیق، شامل دو پرسشنامه محقق ساخته می باشد که قبلا پس از توزیع اولیه پرسشنامه ها داده های آنها وارد نرم افزار SPSS شده و روایی و پایایی آن ها مورد مطالعه و تایید قرار گرفته است و سپس با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرونف؛ نرمال بودن توزیع داده ها در جامعه به تایید رسیده و لذا جهت تحلیل استنباطی داده های جمع آوری شده از آزمون های آماری پارامتریک تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده گردیده است. با توجه به تحلیل داده ها و یافته های تحقیق، همه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته است.
نتایج نشان می دهد که سیستم اطلاعاتی حسابداری بر ابعاد عملکرد سازمانی (قابلیت دسترسی به منابع مالی، تصور ذهنی و وفاداری مشتریان) تاثیر دارد و میزان تاثیر سیستم اطلاعاتی حسابداری بر قابلیت دسترسی به منابع مالی، بیشتر از تاثیر آن بر تصور ذهنی و وفاداری مشتریان می باشد. نهایتا بر اساس یافته های تحقیق پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.