مقاله بررسی تاثیر فلوکستین بر میزان هورمون های تیروئیدی و کورتیزل در موش های صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۸۲ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر فلوکستین بر میزان هورمون های تیروئیدی و کورتیزل در موش های صحرایی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کورتیزل
مقاله فلوکستین
مقاله موش صحرایی نر
مقاله هورمون های تیروئیدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیده سارا
جناب آقای / سرکار خانم: جلودار غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: داروی پروزاک یا فلوکستین مهارکننده جذب مجدد سروتونین می باشد. با توجه به اهمیت این دارو در درمان بیماری های عصبی مثل اختلالات وسواس ناخواسته، پر اشتهایی عصبی و افسردگی اثرات جانبی آن بر محورهای اندوکرینی بدن بسیار مهم است. این مطالعه به منظور تاثیر داروی فلوکستین بر میزان هورمون های تیروئیدی، کورتیزل و تغییرات وزن در موش صحرایی نر انجام شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 30 سر موش صحرایی نر بالغ با وزن تقریبی ۲۰±۲۳۰ گرم انتخاب و به 3 گروه 10 تایی (کنترل، شاهد و درمان) تقسیم شدند. گروه کنترل، در شرایط طبیعی در خانه حیوانات نگهداری شدند. گروه شاهد و درمان، روزانه به مدت ۳۵ روز به ترتیب، ۰٫۹ میلی لیتر سرم فیزیولوژی و ۳۲ میلی گرم فلوکستین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، به صورت تزریق درون صفاقی دریافت کردند. در طول این مدت وزن موش ها به طور مرتب اندازه گیری شده و بعد از پایان ۳۵ روز خون گیری از قلب به عمل آمده و پس از جداسازی سرم، میزان هورمون های تری یدوتیرونین آزاد، تیروکسین، تیروکسین آزاد و کورتیزل به روش رادیو ایمنو اسی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج آزمایشات از نظر آماری توسط آزمون آنالیز واریانس یک طرفه آنووا مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: مصرف فلوکستین در مدت ۳۵ روز باعث کاهش معنی داری در سطح (p<0.05) در غلظت سرمی هورمون های تری یدوتیرونین آزاد، تیروکسین، تیروکسین آزاد و کورتیزل نسبت به گروه کنترل و شاهد شد، اما اختلاف معنی داری در غلظت سرمی هورمون تری یدوتیروئین آزاد درگروه درمان نسبت به گروه کنترل مشاهده نگردید. هم چنین مصرف دارو سبب کاهش معنی داری در میانگین وزن موش های گروه درمان نسبت به گروه کنترل گردید (p<0.05).
نتیجه گیری: فلوکستین با تاثیر بر فعالیت سطوح مختلف محور هیپوتالاموس- هیپوفیز-آدرنال، میزان ترشح هورمون کورتیزول را کاهش می دهد. هم چنین باعث کاهش فعالیت غده تیروئید شده که احتمالا ناشی از افزایش ترشح پرولاکتین توسط این دارو و از این طریق مهار ترشح هورمون آزاد کننده تیروتروپین و کاهش تولید تیروتروپین و هورمون های تیروئیدی شده است.