مقاله بررسی تاثیر فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوری سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۸۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوری سازمانی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ مدیریت خطا
مقاله یادگیری از خطا
مقاله یادگیری سازمانی
مقاله نوآوری سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: یاکیده کی خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهیان فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: صفردوست عاطیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خطا و شکست های سازمانی نزدیک به دو دهه است که به عنوان منبعی موثر در ارتقا یادگیری سازمانی مورد توجه واقع شده است. استقرار فرهنگ مدیریت خطا در سازمان به عنوان راهکاری است که یادگیری از خطاهای سازمانی را تسهیل کرده و موجب بهبود بلندمدت و پایدار در نوآوری و عملکرد سازمانی می شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا و نوآوری سازمانی و تبیین نقش یادگیری سازمانی در این رابطه می باشد و به آزمون پنج فرضیه می پردازد. جامعه آماری تحقیق شرکت های داروسازی و بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از ۲۰۰ پرسشنامه توزیع شده در ۱۶ شرکت داروسازی و سه شرکت بیمه، تعداد ۱۵۱ پرسشنامه بازگشت داده شد. با استفاده از آزمون های T تک نمونه ای و همبستگی، ثابت شد که جایگاه فرهنگ مدیریت خطا در جامعه آماری از موقعیت مطلوبی برخوردار است. همچنین، رابطه آن با هر یک از متغیرهای یادگیری سازمانی و نوآوری مورد تایید واقع شد. نتایج حاصل از رگرسیون سلسله مراتبی حاکی از آن است که یادگیری سازمانی در رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا و نوآوری سازمانی نقش متغیر میانجی را دارد.