مقاله بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش (مطالعه موردی: اداره کل استاندارد گیلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش (مطالعه موردی: اداره کل استاندارد گیلان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله درگیر شدن در کار
مقاله سازگاری
مقاله انطباق پذیری
مقاله ماموریت و مدیریت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرم خواه هستی
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم نیا شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: پیمان سیدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش است. در این پژوهش، مولفه های فرهنگ سازمانی، درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت می باشند که رابطه آن ها با مدیریت دانش بررسی می شود.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها، توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان اداره کل استاندارد گیلان که درگیر در فعالیت های دانشی سازمان هستند، می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، ۶۳ نفر به دست آمد و پرسشنامه ای (با ضریب آلفای کرونباخ=۰٫۸۶۸) در اختیار اعضای نمونه آماری قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، تجزیه و تحلیل داده های کمی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد.
یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن بود که هر یک از مولفه های فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش رابطه بالایی دارند و رابطه انطباق پذیری با مدیریت دانش بیشتر و قوی تر است.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه در نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری، ضرایب همبستگی تحقیق مقداری مثبت می باشد، بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه مستقیم، معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین، بین چهار ویژگی فرهنگ سازمانی (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت) و مدیریت دانش رابطه مستقیم، معنادار و مثبتی وجود دارد، ولی رابطه و تاثیر ویژگی انطباق پذیری با مدیریت دانش بیشتر و قوی تر است. بنابراین با حمایت و توسعه بیشتر ویژگی های فرهنگ سازمانی در سازمان می توان به اجرای بهتر مدیریت دانش دست یافت.