مقاله بررسی تاثیر فرآیند فشرده سازی کود بر افزایش کارآیی نیتروژن در گیاه گندم (.Triticium aestivum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر فرآیند فشرده سازی کود بر افزایش کارآیی نیتروژن در گیاه گندم (.Triticium aestivum)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلت
مقاله کود دامی
مقاله نیتروژن
مقاله دوام و عملکرد نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالمی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: کیانمهر محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: برقعی علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کود دامی و اوره (۴۶% نیتروژن) به عنوان یکی از مهم ترین منابع ارگانیک و شیمیایی نیتروژن، نقش بسزایی در بهبود عملکرد و رشد گیاه دارند. هر چند عواملی از قبیل چگالی پایین کود، آزاد سازی سریع نیتروژن در خاک و آلودگی محیط کاربرد این مواد را مشکل ساخته است. در این تحقیق استفاده از تکنولوژی فشرده سازی کود و تبدیل آن به پلت های متراکم پیشنهاد گردید و تاثیر پارامترهای رطوبت در محدوده ۱۱ تا ۲۴% (بر مبنای تر) و سایز ذرات بر روی دوام و استحکام پلت های حاصل مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل، دوام و پایداری پلت ها، با کاهش رطوبت و سایز ذرات مواد، افزایش یافت. در ادامه تاثیر فرآیند پلت سازی بر آزادسازی تدریجی نیتروژن در گیاه گندم (Triticium aestivum.) آزمایش گردید. در این آزمایش مزرعه ای، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در ده تیمار، کاربرد انواع مختلفی از کودهای پلت شده مورد بررسی قرار گرفت. این تیمارها عبارتند از نه تیمار شامل سه سطح تراکم در سه سطح مختلف کود اوره با تیمار شاهد ( استفاده از کود اوره بصورت رایج و بدون پلت کردن). بر اساس نتایج حاصل اختلاف معنی دار آماری بین تیمارها مشاهده شد. همچنین در مقایسه میانگین ها با استفاده از روش دانکن، تیمار ۷ که بیش ترین سطح تراکم و کمترین سطح کود اوره داشت، از بقیه بالاتر بود و اختلاف آن با شاهد بسیار معنی دار بود. علت افزایش عملکرد در این تیمار نسبت به شاهد، این است که تجزیه و متلاشی شدن کودهای پلت شده متراکم به صورت کند صورت گرفته، لذا باعث آزادسازی تدریجی نیتروژن در خاک شده و تاثیر آن بر افزایش کارایی نیتروژن در عملکرد گیاه گندم مشاهده می گردد. بنابر این کودهای پلت شده را می توان به منبعی از کودهای نیتروژنه به شمار آورد، که به دلیل دوام و تراکم آن به راحتی تجزیه نمی گردد و با آزاد سازی تدریجی نیتروژن، باعث افزایش کارایی نیتروژن در خاک می گردد. همچنین استفاده از این کودها، باعث کاهش تلفات آبشویی و افزایش عملکرد جذب نیتروژن توسط گیاه می گردد.