مقاله بررسی تاثیر فرآیند بیوراکتور غشایی مستغرق در حذف مواد مغذی از فاضلاب بیمارستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۶۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر فرآیند بیوراکتور غشایی مستغرق در حذف مواد مغذی از فاضلاب بیمارستانی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد مغذی.،(MBR) فاضلاب
مقاله بیمارستان
مقاله بیوراکتور غشایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلبابایی کوتنایی فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: امینی راد حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: وجود مواد مغذی در فاضلابهای بیمارستانی مشکلات زیست محیطی فراوانی را به دنبال دارد. به همین علت حذف آنها از فاضلاب ضروری است. از جدیدترین تکنولوژی های بکار گرفته شده جهت حذف این مواد بیوراکتورهای غشایی است. این تحقیق با هدف بررسی راندمان فرایند MBR در حذف مواد مغذی از فاضلاب بیمارستان بابل کلینیک انجام گرفت.
روش کار: در این تحقیق که به روش توصیفی-مقطعی انجام گردید از یک دستگاه پایلوت MBR در محل تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان استفاده گردید. تعداد ۳۰ نمونه از ورودی، خروجی دستگاه پایلوت و خروجی از سیستم تصفیه خانه فاضلاب موجود بیمارستان در مدت ۶۲ روز برداشت گردید. نمونه ها پس از برداشت و انتقال به آزمایشگاه با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مورد آزمایش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ۱۸ SPSS انجام شده و به صورت انحراف معیار و میانگین گزارش شدند.
یافته ها: نیتروژن آمونیاکی ۸۲٫۶ درصد، نیتریت و نیترات ۸۲٫۱ درصد و اورتو فسفات ۶۰٫۲ درصد کاهش یافت. در حالی که در طی این مدت در تصفیه خانه موجود بیمارستان نیتروژن آمونیاکی ۳۸٫۶ درصد، نیتریت ۳۵٫۴ درصد، نیترات ۳۵٫۱ درصد و اورتو فسفات ۵٫۴ درصد کاهش یافته بود.
نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از روش MBR در تصفیه فاضلاب بیمارستانی تاثیر بسیار بالایی در کاهش مواد مغذی داشته و استانداردهای ورود این گونه پسابها به آبهای پذیرنده تامین می گردد.