مقاله بررسی تاثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیش تیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه رست های دو رقم تریتیکاله (.Triticosecale hexaploide Lart) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بوم شناسی کشاورزی از صفحه ۲۷۳ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیش تیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه رست های دو رقم تریتیکاله (.Triticosecale hexaploide Lart)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید فلوویک
مقاله اسید هیومیک
مقاله بهبود خاک
مقاله سرعت جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عیشی رضایی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدنژاد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: پورامیر فرزین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مواد هیومیکی بعنوان بخش فعال مواد آلی موجود در خاک باعث بهبود جوانه زنی، استقرار دانه رست و رشد گیاه می شوند. به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار اسید هیومیک و اسید فلوویک در غلظت های مختلف بر خصوصیات مربوط به جوانه زنی و رشد دانه رست دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.)، مطالعه ای در آزمایشگاه گیاهان ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۸۸ به صورت فاکتوریل (۴´۲´۲) در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل غلظت کاربرد پیش تیمار در چهار سطح (صفر، ۱۰، ۵۰ و ۲۵۰ میلی لیتر بر لیتر)، دو نوع پیش تیمار (اسید هیومیک و اسید فلوویک) و دو رقم ترتیکاله (ET 79-17 وET 89-15 ) بودند. بذور در تمام تیمارها به صد درصد جوانه زنی رسیدند. بر اساس نتایج حاصله بیشترین سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه اولیه، وزن خشک ساقه چه و ریشه اولیه و وزن خشک دانه رست در تیمارهای با غلظت متوسط پیش تیمار (۵۰ میلی لیتر بر لیتر)، پیش تیمار اسید فلوویک و رقم ET 89-15 بدست آمد. بطور کلی، پیش تیمار با اسید هیومیک نیز باعث بهبود معنی دار در خصوصیات جوانه زنی و دانه رست های ارقام مختلف تریتیکاله نسبت به شاهد شد.