مقاله بررسی تاثیر غلظت های مختلف نمک (کلرور سدیم) بر روی جوانه زنی دو گیاه شورزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر غلظت های مختلف نمک (کلرور سدیم) بر روی جوانه زنی دو گیاه شورزی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هالوفیت
مقاله رشد
مقاله شوری
مقاله جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلی مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی سپیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقادیر بالای سدیم برای اکثر گونه های گیاهی سمی است و شور شدن خاک را می توان از تنش های غیرزیستی عمده ای به شمار آورد که توانایی های گیاه را در سطوح گسترده ای تهدید می نماید. پژوهش های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گوناگون، نشان داده است که بردباری به نمک در گیاهان هالوفیت وابسته به دامنه تطابقات گیاهان است که آن هم بسیاری از جنبه های فیزیولوژی گیاهی را شامل می شود. در این مطالعه تاثیر غلظت های مختلف  NaClبر جوانه زنی دو گیاه شورزی  Halocnemum strobilaceum, Limonium reniforme با ۵ تیمار و ۴ تکرار انجام گرفت و برخی از پارامترهای رشد از جمله وزن تر و خشک، میزان آب، مواد آلی و مواد معدنی در دو بخش اندام هوایی و ریشه گیاهان فوق در شرایط یکسان طبیعی بررسی گردید. بذرهای هر دو گونه از منطقه اینچه برون واقع در شمال شرق گرگان جمع آوری شدند. پس از تعیین دمای بهینه جوانه زنی برای هر یک، تاثیر مقادیر مختلف کلرور سدیم(۰-۸۵ – ۱۷۰ – ۲۵۵ و ۳۴۰ میلی مول) بر سرعت و درصد جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد، حداکثر میزان جوانه زنی را در شاهد (فاقد نمک) یا تحت شرایط شوری پایین می توان دید. با افزایش میزان شوری، جوانه زنی بذرها کاهش و زمان لازم بر ای جوانه زنی افزایش می یابد. در این بررسی نشان داده شده است که بالاترین مقاومت در برابر شوری در مرحله جوانه زنی را گونه Halocnemum strobilaceum دارد. هم چنین در نتایج مربوط به روند رشد مشاهده شده است که درصد ماده معدنی و آب در ریشه کمتر از بخش هوایی، ولی درصد ماده آلی در ریشه دو گیاه بیش تر از بخش هوایی است.