مقاله بررسی تاثیر غلظت های مختلف آب ماکارونی در رشد قارچ صدفی Pleurotus florida و تولید پروتئین تک سلولی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر غلظت های مختلف آب ماکارونی در رشد قارچ صدفی Pleurotus florida و تولید پروتئین تک سلولی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندام بارده
مقاله ماکارونی
مقاله پروتئین تک سلولی SCP
مقاله ضایعات کشاورزی
مقاله Pleurotus florida

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاسالار پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند سارا
جناب آقای / سرکار خانم: خاوری نژاد رمضانعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروتئین تک سلولی (SCP) به پروتئین تولید شده توسط میکروارگانیسم های تک سلولی ازجمله باکتری ها و قارچ ها اطلاق میشود. در این پژوهش قارچ صدفی (florida Pleurotus) بر روی غلظت های مختلف پساب حاصل از پخت ماکارونی به عنوان محیط کشت حاوی کربن کشت داده شد و میزان رشد پرگنه قارچ، وزن تر، وزن خشک و مقدار پروتئین قارچ صدفی اندازهگیری گردید. نتایج بدست آمده نشان داد سرعت رشد قارچ صدفی وابسته به غلظت آب ماکارونی بود به طوریکه بالاترین میزان رشد مربوط به غلظت ۱۰۰ درصد آب ماکارونی بود و با رقیق شدن محیط، میزان رشد کاهش نشان داد. بالاترین غلظت پروتئین در محیط کشت حاوی %۲۵ درصد آب ماکارونی با میزان پروتئین ۶۸۰ میکروگرم در میلی لیتر و کمترین غلظت پروتئین در محیط کشت حاوی %۱۰۰ آب ماکارونی و محیط کشت آب آگار مشاهده گردید.