مقاله بررسی تاثیر عوامل محیطی بر فرم های رویشی گیاهان (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی جواهرده رامسر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۵۲۹ تا ۵۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عوامل محیطی بر فرم های رویشی گیاهان (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی جواهرده رامسر)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توپوگرافی
مقاله خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
مقاله فرم های رویشی
مقاله آشیان های اکولوژیک
مقاله البرز شمالی
مقاله جواهرده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری زاده دیانا
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتی غلامعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از عوامل مهم تاثیر گذار بر پوشش گیاهی در اکوسیستم های مرتعی، فاکتورهای غیر زنده است که نقش مهمی در شکل گیری و توالی انواع پوشش های گیاهی دارد. شناخت این عوامل، گام مهمی در مدیریت اکولوژیک مراتع محسوب می شود. بدین منظور، مراتع جواهرده رامسر واقع در البرز شمالی از ارتفاع ۲۰۰۰ تا ۳۲۰۰ متر انتخاب شد. با توجه به پایش میدانی و ساختار پوشش گیاهی، طبقات ۳۰۰ متری برای برداشت داده های صحرایی در نظر گرفته شود. سپس در هر نوار عرضی، تعداد ۱۵ پلات که توسط فرمولهای آماری محاسبه گردید، به صورت تصادفی، برای جمع آوری داده های صحرایی نظیر درصد پوشش انواع فرم های رویشی استفاده شد. در هر طبقه ارتفاعی، تعداد ۵ پلات هم برای تهیه نمونه خاک در نظر گرفته شد. آنالیزهای آماری به کمک روش های رسته بندی و آنالیز چندمتغیره DCA و CCA انجام شد. نتایج نشان داد که فرم های رویشی منطقه در تحت ۱۸۳ گونه و ۳۳ خانواده، به ۵ زیراجتماع بزرگ تفکیک شدند. به طوری که تفکیک پذیری این اجتماع تحت تاثیر عامل ارتفاع، جهت و ویژگی های خاکی قرار داشته است. همچنین آنالیز چندمتغیره CCA به خوبی توانسته است فرم های رویشی را با توجه به نیازهای اکولوژیک هریک به گروههای مستقلی از گراس های یک و چندساله با فورب های چندساله، فورب های یکساله، بوته ای ها و درختچه ای ها تفکیک کند. این فرم ها نیز تحت تاثیر عوامل توپوگرافی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، دارای آشیان های اکولوژیک متفاوتی از همدیگر شده اند. بنابراین مدیریت اکولوژیک اکوسیستم های خشکزی نیاز به درک و آگاهی از ساختار پوشش گیاهی متاثر از عوامل محیطی دارد.