مقاله بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر سبک زندگی جوانان کافی شاپ در شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر سبک زندگی جوانان کافی شاپ در شهر اهواز
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک زندگی
مقاله اوقات فراغت
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله کافی شاپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس جعفری محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضادوست کریم
جناب آقای / سرکار خانم: گلبریان خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با هدف مطالعه بررسی تاثیر عوامل فرهنگی (سرمایه فرهنگی، اوقات فراغت، نگرش دینی) بر سبک زندگی جوانان کافی شاپ شهر اهواز انجام شده است که جامعه آماری تحقیق از جوانان ۳۵-۱۵ ساله شهر اهواز تشکیل شده است. حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران ۴۰۰ نفر می باشد.
در این پژوهش از دو روش اسنادی (کتابخانه ای) جهت ارائه چهارچوب نظری و از روش پیمایشی (پرسشنامه) جهت دست یابی به اطلاعات جامعه مورد مطالعه با هدف مشخص نمودن نقش سرمایه فرهنگی و فراغت و نگرش دینی بر سبک زندگی استفاده شده است که تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار Spss انجام گرفته شده است. نتایج حاصل از ترکیب گویه ها در خصوص سبک زندگی پاسخگویان حاکی از این امر است که سبک زندگی نزد ۱٫۸ درصد در سطح ضعیف و نامطلوب، ۴۴٫۵ درصد در سطح متوسط نسبتا مطلوب و ۵۳٫۸ درصد در سطح خوب و مطلوب است. یافته های تحقیق بیانگر ارتباط معنادار مثبت و مستقیم بین سرمایه فرهنگی، اوقات فراغت با سبک زندگی است، این در حالی است که نتایج حاکی از عدم رابطه بین نگرش دینی و سبک زندگی جوانان مورد مطالعه است. همچنین در رابطه با متغییرهای زمینه ای ارتباط معنادار و معکوس بین سن و وضعیت تاهل با سبک زندگی و ارتباط معنادار مستقیم بین جنس و سبک زندگی وجود دارد این در حالی است که بین قومیت و محل سکونت و وضعیت شغلی وجود ارتباط معنادار تایید نشده است.