مقاله بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۷۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت سیاسی
مقاله عوامل اجتماعی
مقاله دانشجویان
مقاله آگاهی سیاسی
مقاله پایگاه اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کفاشی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: نوابخش مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: پاشازاده آذری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش شناخت و میزان تاثیر عوامل اجتماعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸، است. جامعه آماری در این پژوهش، دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی اند که شامل ۱۳۴۱۱ نفر بوده و از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران نمونه مورد مطالعه ۳۷۳ نفر محاسبه شد، که از این تعداد ۱۸۷ نفر را زنان و ۱۸۶ نفر را مردان تشکیل می دهند. در پژوهش حاضر از روش تحقیق پیمایش استفاده شده و داده ها و اطلاعات مورد نظر نیز از روش کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، جمع آوری شده است. تعداد دانشجویان مورد نظر با روش نمونه گیری طبقه بندی شده متناسب با حجم و در نهایت با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته های تحقیق با استفاده از جداول توصیفی و آزمون های آماری در نرم افزار spss محاسبه شده است. متغیر مستقل در این تحقیق، عوامل اجتماعی که شامل: ۱- میزان اهمیت و استفاده دانشجویان از رسانه های جمعی ۲- میزان آگاهی سیاسی دانشجویان ۳- پایگاه اجتماعی والدین دانشجویان ۴- میزان ارتباط دانشجویان با همسالانشان ۵- میزان فعالیت های دانشجویان در تشکل های سیاسی دانشگاهی ۶- جنسیت دانشجویان ۷- وضعیت تاهل دانشجویان ۸- رشته (گروه) تحصیلی دانشجویان ۹- سن دانشجویان است و از میان این عوامل، میزان آگاهی سیاسی دانشجویان، پایگاه اجتماعی والدین دانشجویان، میزان ارتباط دانشجویان با همسالانشان، میزان فعالیت های دانشجویان در تشکل های سیاسی دانشگاهی، جنسیت دانشجویان، وضعیت تاهل دانشجویان و رشته (گروه) تحصیلی دانشجویان با مشارکت سیاسی دانشجویان رابطه معناداری، دارند، به عبارتی این فرضیات تایید و عوامل میزان اهمیت و استفاده دانشجویان از رسانه های جمعی و سن دانشجویان با مشارکت سیاسی دانشجویان رابطه معناداری ندارند، که حاکی از رد این دو فرضیه است.