مقاله بررسی تاثیر عناصر آب و هوایی در تولید کندوی زنبورعسل بومی شهرستان اهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جغرافیا و برنامه ریزی از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر عناصر آب و هوایی در تولید کندوی زنبورعسل بومی شهرستان اهر
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب و هوا
مقاله زنبورعسل
مقاله تولید عسل کندوی بومی
مقاله رگرسیون چندمتغیره
مقاله شهرستان اهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلچین مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظر به این که تولید مواد غذایی بهتر و بیشتر از مسایل مهم دنیای کنونی به شمار می رود و از آن جا که تولید محصول و قابلیت های کشاورزی هر منطقه به هوا و مشخصات اقلیمی آن بستگی دارد، لذا زنبورداری هم که یکی از رشته های تولیدی مهم کشاورزی است، از شرایط آب و هوایی منطقه تاثیرپذیر بوده و مطالعه سازه های جوی موثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در تحقیق حاضر ارتباط بین عناصر آب و هوایی و تولید عسل کندوهای بومی در شهرستان اهر با استفاده از روش های همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جهت آزمون همگنی و نرمال بودن داده ها از آزمون های ران تست و کولموگروف اسمیرنف استفاده شد. برای این منظور آمار و داده های هواشناسی منطقه مورد مطالعه در بازه (۱۳۸۷-۱۳۷۷) از سازمان هواشناسی و داده های مربوط به تولید عسل کندوهای بومی همان دوره آماری از سازمان جهاد کشاورزی تهیه گردید. در این مطالعه پس از تعیین میزان همبستگی بین هریک از عناصر اقلیمی با مقدار تولید عسل کندوهای بومی، عناصر اقلیمی با همبستگی خوب و معنی دار مشخص شدند. سپس از طریق تحلیل رگرسیون چندمتغیره و با استفاده از روش گام به گام اقدام به استخراج عناصر اقلیمی مهم و با تاثیرگذاری بیشتر گردید و در نهایت مدل نهایی انتخاب و معرفی شد. بررسی مدل ها نشان داد که ازمیان ۲۱ عنصر اقلیمی معنی دار و تاثیرگذار، ۴ معیار اقلیمی میانگین سرعت باد اسفند ماه، تعداد روز با بارش یک میلی متر و بیشتر در دوره پرورش زنبور عسل، دمای میانگین حداقل بهار و تعداد روز با دمای ۱۵ درجه سانتی گراد و بیشتر، به عنوان عناصر با سطح اهمیت زیاد نسبت به سایر عناصر شناسایی شدند. همچنین ضریب تعیین مدل چندمتغیره تولید عسل بومی و عناصر اقلیمی (۰٫۹۹) مشخص کرد که کندوهای بومی در مقایسه با کندوهای مدرن با تعداد بیشتری از عناصر اقلیمی در ارتباط بوده و کاملا تحت تاثیر شرایط آب و هوایی منطقه هستند.