مقاله بررسی تاثیر علف های هرز C3 و C4 و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و ماده خشک آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۱۴ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر علف های هرز C3 و C4 و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و ماده خشک آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تاج خروس
مقاله سلمه تره
مقاله نیتروژن
مقاله رقابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری نژاد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: باقری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر علف های هرز سه کربنه (C3) و چهار کربنه (C4) و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد آفتابگردان، آزمایشی گلخانه ای در سال زراعی ۱۳۸۹-۹۰ در شهرستان فسا و با استفاده از طرح کاملا تصادفی بصورت فاکتوریل با ۳ تکرار اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از: کشت خالص علف هرز تاج خروس، کشت خالص سلمه تره، کشت خالص آفتابگردان (با تراکم ده بوته در مترمربع)، مخلوط آفتابگردان – سلمه تره (یک ردیف در میان با تراکم ۵ بوته در متر مربع برای هر گیاه) و مخلوط آفتابگردان – تاج خروس به عنوان عامل اول و عامل دوم شامل سطوح مختلف کود نیتروژنه خالص (۰، ۴۶ و ۹۲ کیلوگرم در هکتار). نتایج نشان داد با افزایش کود نیتروژن وزن خشک ساقه آفتابگردان افزایش یافت، اما در حضور علف هرز وزن خشک ساقه آفتابگردان کاهش یافت. در کشت سلمه تره و آفتابگردان افزودن نیتروژن به نفع آفتابگردان بود. در تیمارهای مخلوط تاج خروس و آفتابگردان افزودن ۴۶ کیلوگرم نیتروژن خالص وزن خشک ساقه آفتابگردان را افزایش داد. اما در ۹۲ کیلوگرم نیتروژن خالص وزن خشک ساقه آفتابگردان کاهش یافت. در واقع می توان گفت گیاه C4 به نیتروژن واکنش بیشتری نشان داد. افزایش نیتروژن باعث افزایش وزن خشک ریشه آفتابگردان در کلیه سطوح گردید. با افزایش نیتروژن توانایی رقابتی علف هرز C4 افزایش یافت، اما در مقادیر کم نیتروژن گیاهان C3 موفق تر بودند. شاخص کلروفیل آفتابگردان در کشت خالص و مخلوط با سلمه تره تفاوت معنی داری نداشت. اما در کشت آفتابگردان و تاج خروس شاخص کلروفیل کاهش یافت. میزان وزن خشک نسبی آفتابگردان در مخلوط با علف های هرز کاهش یافت. در مخلوط آفتابگردان و سلمه تره میزان وزن خشک نسبی سلمه تره کمتر از آفتابگردان و در مخلوط آفتابگردان و تاج خروس وزن خشک نسبی تاج خروس بیشتر از وزن خشک نسبی آفتابگردان بود. در کل گیاه C4 تاج خروس استفاده بهتری از نیتروژن کرده و افزودن نیتروژن در مخلوط این گیاه با آفتابگردان باعث افت عملکرد آفتابگردان می شود. در حالیکه در بین دو گیاه C3 آفتابگردان و سلمه، آفتابگردان قابلیت استفاده بهتری از نیتروژن داشته و توانایی رقابتی خود را افزایش می دهد.